Savjetovanje s javnošću u 2019. godini

 

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Dugandžić
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2019. godini i Plan savjetovanja Grada Varaždina za 2019. godinu

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

Odluka o komunalnoj naknadi

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju

siječanj

prosinac 2018.

siječanj 2019.

  10.12.2018.- 09.01.2019.

2.

Odluka o komunalnom doprinosu

Nacrt odluke o komunalnom doprinosu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

siječanj prosinac 2018. siječanj 2019   28.12.2018. - 23.01.2019.
3.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina od 2019-2020

Nacrt strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina od 2019-2020

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Strategije

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Strategije

Izvješće o provedenom savjetovanju

veljača prosinac 2018. siječanj 2019.   31.12.2018. - 31.01.2019.
4.

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varžadina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju

siječanj siječanj   11.01.2019.-27.01.2019.
5.

Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022.

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt  proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

prosinac studeni/prosinac   22.11.2019.-12.12.2019.
6. Strategija razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine listopad rujan    
7.

Odluka o komunalnom redu

Nacrt odluke o komunalnom redu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o kumunalnom redu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

srpanj svibanj/lipanj   29.07.2019-28.08.2019
8.

Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2019. godini

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu- jezeru Motičnjak u 2019. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu- jezeru Motičnjak u 2019. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu- jezeru Motičnjak u 2019. godini

Kartografski prikaz

Izvješće - kvaliteta vode

svibanj ožujak   03.04.2019.-03.05.2019.
9.

Odluka o komunalnim djelatnostima

Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju

veljača siječanj   07.06.2019.-07.7.2019.
10.

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina

Nacrt odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu- jezeru Motičnjak u 2019. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju

ožujak siječanj/veljača   09.04.2019.-09.05.2019.
11. Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina ožujak siječanj/veljača    
12.

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Varaždina

Nacrt odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varažduina

Izvješće o provedenom savjetovanju

travanj veljača/ožujak   11. 03. 2019. - 11. 04. 2019.
13.

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina – naselje Gornji Kućan, Donji Kućan, Kućan Marof

Nacrt odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Gornji Kućan, Donji Kućan, Kućan Marof

Poziv javnosti na dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Gornji Kućan, Donji Kućan, Kućan Marof

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o popisu nerazvrszanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Gornji Kućan, Donji Kućan, Kućan Marof

Izvješće o provedenom savjetovanju

travanj ožujak   13.03.2019. - 13.04.2019.
14. Odluka o odvodnji otpadnih voda svibanj travanj    
15. Odluka o građevinama  koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama na području Grada Varaždina veljača siječanj    
16. Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina listopad rujan    
17. Odluka o izradi V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina listopad rujan    
18. Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina srpanj lipanj    
19. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina srpanj svibanj    
20. Izmjene i dopune Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine ožujak veljača    
21.

Program potpore poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina 2019.-2021. godine

Nacrt programa potpore poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina 2019.-2021. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt programa potpore poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina 2019.-2021. godine

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu programa potpore poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina 2019.-2021. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

travanj/svibanj travanj   23. 04.2019. - 22.05.2019.
22.

Odluka o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Nacrt odluke o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju

veljača veljača   01.02.2019. - 16.02.2019.
23.

Odluka o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica

Nacrt odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica

Karta ulica, trgova i javnih površina

 

      22.05.2019-21.06.2019.
24.

odluka o određivanju imena i područja rudina u katastarskoj općini Varaždin

Nacrt odluke o određivanju imena i područja rudina u katastarskoj općini Varaždin

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o određivanju imena  i područja rudina u katastarskoj općini Varaždin

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o određivanju imena i područja rudina u katastarskoj općini Varaždin

Karta - prilog

      29.05.2019.-28.06.2019.
25.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju

listopad rujan   19.09.2019.-19.10.2019.
26.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Karta UPU

Izvješće o provedenom savjetovanju

prosinac studeni   04.11.2019.-04.12.2019.
27.

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

studeni studeni   19.11.2019.-27.11.2019.
28.

ODLUKa O UVJETIMA ZA POSTAVLJANJE TERASA NA JAVNIM POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povjesnoj jezgri Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povjesnoj jezgri Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povjesnoj jezgri Grada Varaždina

 

prosinac prosinac   09.12.2019.-09.01.2020.
29.

ODLUKA O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na području Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju

siječanj prosinac   10.12.2019.-10.01.2020.
30.

OdlukA o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Nacrt Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Obrazac - Savjetovanje - II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

veljača 2020.

prosinac 2019.

siječanj 2020.

  30.12.2019.- 30.01.2020.
31.

Odluka o izradi V. izmjene i Dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Nacrt Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Obrazac - Savjetovanje - V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

veljača 2020.

prosinac 2019.

siječanj 2020.

  30.12.2019.- 30.01.2020.