Savjetovanje s javnošću u 2019. godini

 

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Dugandžić
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: lucija.dugandzic@varazdin.hr

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2019. godini i Plan savjetovanja Grada Varaždina za 2019. godinu

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

Odluka o komunalnoj naknadi

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

siječanj

prosinac 2018.

siječanj 2019.

  10.12.2018.- 09.01.2019.

2.

Odluka o komunalnom doprinosu

Nacrt odluke o komunalnom doprinosu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnom doprinosu

 

siječanj prosinac 2018. siječanj 2019   28.12.2018. - 23.01.2019.
3.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina od 2019-2020

Nacrt strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina od 2019-2020

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Strategije

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Strategije

Izvješće o provedenom savjetovanju
veljača prosinac 2018. siječanj 2019.   31.12.2018. - 31.01.2019.
4.

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varžadina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina

siječanj siječanj   11.01.2019.-27.01.2019.
5. Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. prosinac studeni/prosinac    
6. Strategija razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine listopad rujan    
7. Odluka o komunalnom redu srpanj svibanj/lipanj    
8. Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2019. godini svibanj ožujak    
9. Odluka o komunalnim djelatnostima veljača siječanj    
10. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina ožujak siječanj/veljača    
11. Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina ožujak siječanj/veljača    
12. Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Varaždina travanj veljača/ožujak    
13. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina – naselje Gornji Kućan, Donji Kućan, Kućan Marof travanj ožujak    
14. Odluka o odvodnji otpadnih voda svibanj travanj    
15. Odluka o građevinama  koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama na području Grada Varaždina veljača siječanj    
16. Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina listopad rujan    
17. Odluka o izradi V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina listopad rujan    
18. Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina srpanj lipanj    
19. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina srpanj svibanj    
20. Izmjene i dopune Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine ožujak veljača    
21. Program potpore poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina 2019.-2021. godine travanj/svibanj travanj    
22.

Odluka o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Nacrt odluke o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

veljača veljača   01.02.2019. - 16.02.2019.