Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

Ulica Petra Preradovića 10, prvi kat
42000 Varaždin
pročelnica: Slađana Miočić, d.i.a.

T: 042/658-012
F: 042/658-021
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to: 

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,
 • utorak od 7:15 do 16:45 sati,
 • petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavljaju se poslovi u svezi s poticanjem gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina
 • poslovi u svezi razvoja turizma i poljoprivrede te poslovi u svezi EU projekata i ITU mehanizma
 • izrađuje analize o stanju lokalnog gospodarstva te analize i izvješća o provedbi programa, projekata i poticajnih mjera u ostvarivanju ciljeva razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva te predlaže i osigurava inicijalna sredstva za provedbu programa razvoja poduzetništva
 • prati dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svog djelokruga u suglasju s propisima o državnim potporama
 • obavlja poslove posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Varaždin i poslove vezane uz implementaciju ITU mehanizma
 • razvija programe poduzetničke infrastrukture, predlaže programe djelovanja predinkubatora, poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona te prati ostvarene rezultate rasta i razvoja poslovanja poduzetnika kroz ostvarena ulaganja i nova zapošljavanja
 • koordinira projekte koji potiču lokalni, regionalni razvoj i poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi partnere za zajedničke projekte te koordinira i provodi projekte energetske učinkovitosti iz programa sufinanciranih sredstvima Europske unije
 • provodi promociju energetske učinkovitosti i pozicioniranja i razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva prema zelenim industrijama, omogućava edukaciju i informiranje poslovnog sektora o razvoju poslovanja na primjeni energetske učinkovitosti i trendova na tržištu zelenih industrija, pruža potporu inicijativama za energetskom učinkovitošću i sudjeluje u uspostavljanju lokalnih energetskih strategija i akcijskih planova u suradnji s poslovnim sektorom, u svrhu prilagodbe obrta, malog i srednjeg poduzetništva na uvjete poslovanja na tržištu zelenih industrija, provedbe energetske učinkovitosti i održivog razvoja
 • surađuje s dionicima u turizmu i ugostiteljstvu, vodi koordinaciju nad planovima i projektima razvoja turizma, pruža mjere podrške jačanju svih oblika turizma u cilju razvoja turističkih proizvoda i unapređenja ponude turističke destinacije Grada Varaždina. U provedbi zakona kojim se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, Upravni odjel predlaže određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata te s tim u svezi provodi upravni postupak
 • prati i podupire rad potpornih institucija i trgovačkih društava koji su u funkciji razvoja poduzetništva, obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede, a koji su u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada
 • vodi koordinaciju manifestacija i sajmova koji su od značaja za predstavljanje Grada i poduzetništva Grada te predlaže namjenu objekata poslovne namjene koji se daju u zakup putem upravnog tijela nadležnog za upravljanje imovinom
 • u provedbi zakona kojim se reguliraju pitanja iz djelokruga rada Upravnog odjela, Upravni odjel predlaže normativne akte, provodi upravni ili neupravni postupak te izvješćuje nadležna tijela o provedbi tih postupaka. (11) Upravni odjel koordinira rad i surađuje s ostalim Odjelima u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova
 • obavlja i druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Upravnog odjela