Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021.-2027. (SRUP Varaždin)

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14., 123/17. i 118/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0 (KLASA: 910-08/21-07/1, URBROJ: 538-06-3-1-1/280-21-7 Zagreb, 12. srpnja 2021. godine) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na prijedlog Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin, donosi na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine, Odluku o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine i  Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23) (dalje: Odluka Gradskog vijeća Grada Varaždina).

Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina donesena je Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. – 2027. godine, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin i Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin te pozitivnih mišljenja Gradskih vijeća: Grada Ludbrega, Grada Novog Marofa, Grada Varaždinskih Toplica i Općinskih vijeća: Općine Beretinec, Općine Gornji Kneginec, Općine Jalžabet, Općine Martijanec, Općine Maruševec, Općine Petrijanec, Općine Sračinec, Općine Sveti Ilija, Općine Trnovec Bartolovečki, Općine Vidovec i Općine Vinica.

Akcijski plan Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine je provedbeni dokument Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine.