Javnost rada Gradskog vijeća

Javnost rada Gradskog vijeća-Poslovnik o radu Gradskog vijeća-„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22

Rad Vijeća je javan.

Vijeće obavještava javnost putem medija o svom radu te stavovima i odlukama koje je usvojilo. Izvjestitelji medija imaju pravo pratiti rad Vijeća.

Sjednice Vijeća su javne. Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovanja sjednici Vijeća, ali ne više od ukupno pet osoba.

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti broj osobne iskaznice (ili OIB), a pravne osobe su dužne navesti imena i prezimena osoba koje će prisustvovati sjednici te brojeve njihovih osobnih iskaznica.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati sjednici uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati akreditirani novinari, snimatelji i tehničari.

U slučaju prevelikog interesa, predsjednik Vijeća će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje sjednici Vijeća voditi računa o redoslijedu prijave te može ograničiti broj građana koji će prisustvovati sjednicama zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Javnost rada Vijeća osigurava se prijenosom u realnom vremenu audio i video signala putem službenih digitalnih komunikacijskih kanala Grada Varaždina.

Radi osiguravanja javnosti rada Vijeća, medijima se osigurava dostava pravovremene informacije o dostupnosti materijala za sjednice Vijeća u elektroničkom obliku, a njihovim se predstavnicima osiguravaju odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.

Obavijest o sazivanju sjednice Vijeća s prijedlogom dnevnog reda objavljuje se na službenoj internet stranici Grada Varaždina.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali koji sadrže informacije koje su zakonom izuzete od prava na uvid.

Radi točnog i potpunijeg obavješćivanja javnosti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela mogu se davati službena priopćenja za medije.

Konferencija za medije održava se kada to odluči Vijeće ili predsjednik Vijeća.

Konferenciju za medije održava predsjednik ili potpredsjednik Vijeća.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Vijeća, odnosno sjednice radnog tijela Vijeća kada se raspravlja o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti.