Javnost rada Gradskog vijeća

Javnost rada Gradskog vijeća - Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina - Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 4/2014

Rad Vijeća i njegovih tijela je javan. Vijeće obavještava javnost putem medija o svom radu i radu svih radnih tijela te stavovima i odlukama koje je usvojilo. Izvjestitelji medija imaju pravo pratiti rad Vijeća i njegovih tijela.

Građani i najviše po tri (3) predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoj broj važeće osobne iskaznice, a pravne su osobe dužne navesti imena i prezimena osoba koje će biti nazočne sjednici te ovlaštenje, odnosno punomoć da dolaze u ime pravne osobe. Predsjednik Vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji će prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Radi osiguravanja javnosti rada Vijeća, medijima se osigurava pravovremena dostava materijala za sjednice Vijeća, a njihovim se predstavnicima osiguravaju odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća. Obavijest o sazivanju sjednice Vijeća s prijedlogom dnevnog reda objavljuje se na službenoj internet stranici Grada Varaždina. Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali koji sadrže informacije koje su zakonom izuzete od prava na uvid.

Radi točnog i potpunijeg obavješćivanja javnosti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela mogu se davati službena priopćenja za medije. Konferencija za medije održava se kada to odluči Vijeće ili predsjednik Vijeća. Konferenciju za medije održava predsjednik Vijeća, odnosno osoba koju on ovlasti.

Bez javnosti održavaju se sjednice ili pojedini dio sjednice Vijeća, odnosno radnog tijela kada se raspravlja o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima označeni određenim stupnjem povjerljivosti.