Povjerenica Vlade Republike Hrvatske 2023.

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (¸“Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela Rješenje kojim se raspušta Gradsko vijeće Grada Varaždina, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat.

Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina

 

Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina stupilo je na snagu 17. veljače 2023. godine, kojim danom je prestao mandat članovima Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 86. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela Rješenje kojim je imenovala LOVORKU HORVAT povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina.

RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počela je obnašati dužnost 17. veljače 2023. godine.

Prema odredbama članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenik Vlade može:

  • donositi ili mijenjati opće akte jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim proračuna, samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom,
  • raspolagati imovinom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova,
  • donositi odluke o imenovanjima samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u kojem slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti,
  • zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova.
  • Povjerenik je u svojem postupanju dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.