Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Trg slobode 12, drugi kat
42000 Varaždin
pročelnik: Vlado Podbrežnički

T: 042/201-410
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to: 

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme pisarnice

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,
 • utorak od 7:15 do 16:45 sati,
 • petak od 7:15 do 12:45 sati.

 

Službenicima koji rade na poslovima komunalnog i prometnog redarstva tjedno radno vrijeme raspoređeno je od ponedjeljka do subote.

Službenici koji rade na poslovima prometnog redarstva rade u smjenama. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se svakodnevni redovni rad službenika prema utvrđenom radnom vremenu koji službenik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena) ili poslijepodnevnom (II. smjena) dijelu dana. Rad u I. smjeni je rad od ponedjeljka do petka koji započinje u 7:00, a završava u 15:00 sati, a rad u II. smjeni započinje radnim danom od ponedjeljka do petka u 15:00 i završava u 22:00 sati i subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Službenici  koji rade na poslovima komunalnog redarstva rade u I smjeni  od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati te  subotom i nedjeljom od 8:00 do 16:00 sati, prema posebnom rasporedu, a rad u drugoj smjeni traje od ponedjeljka do petka od 15:00 do 22:00 sata, a subotom i nedjeljom od 16:00 do 22:00 sata, prema posebnom rasporedu.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje
 • upravni, neupravni te stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
 • poslovi uređivanja građevinskog zemljišta
 • organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti
 • poslovi zaštite okoliša
 • poslovi koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo
 • poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom Grada i ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina
 • prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • poslovi prostornog uređenja i gradnje podrazumijevaju vođenje upravnih postupaka i izdavanje akata koji se tiču prostornog uređenja i građenja (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice)
 • vođenje i izdavanje akata kojima se sukladno zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ozakonjuju nelegalne zgrade te izdavanje neupravnih akata koji se tiču prostornog uređenja i gradnje - obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta koji prethodi izdavanju građevinske dozvole, izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima koji prethode izdavanju lokacijske dozvole, lokacijske informacije, potvrda etažnog elaborata, potvrda parcelacijskog elaborata, prijava početka građenja, odgovori na opće upite
 • organiziranje komunalnih djelatnosti podrazumijeva vođenje poslova u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi analize, kontrole i uređenja prometa
 • poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela
 • poslovi održavanja i brige o zaštiti prostora uz rijeku Dravu u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada
 • poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza te poslove komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redarstva
 • poslovi zaštite okoliša podrazumijevaju obavljanje poslova iz nadležnosti Grada u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša, izradu izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša te brigu o zaštiti okoliša (praćenje i mjerenje kakvoće vode, zraka i buke na području Grada)
 • poslovi komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redarstva podrazumijevaju nadzor nad provedbom odredbi zakona i gradskih odluka koje se odnose na komunalni red, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama te druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća
 • upravljanje imovinom podrazumijeva imovinskopravne poslove u vezi raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada (nekretninama, pokretninama i poslovnim udjelima, odnosno dionicama kojih je imatelj Grad Varaždin), provođenje odgovarajućih postupaka na temelju kojih Grad stječe, odnosno otuđuje ili opterećuje imovinu u svom vlasništvu, kao i postupaka na temelju kojih se osnivaju druga ograničena stvarna prava (pravo građenja, pravo služnosti i dr.) u korist ili na teret Grada te ustrojavanje i ažuriranje registra nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
 • surađudnja s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova. (8) Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

 

Upravna pristojba u iznosu naznačenom na svakom pojedinom obrascu zahtjeva može se platiti u državnim biljezima ili izravno na račun: HR 39 2402 0061 8472 0000 8, model  HR 68, poziv na broj: 5703-OIB uplatitelja (vaš OIB). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun ovom Upravnom tijelu potrebno je uz obrazac zahtjeva dostaviti dokaz o uplati i to presliku naloga za plaćanje ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom ili potvrda iz sustava e-Pristojba ako je plaćena putem tog sustava.

Popis zahtjeva - komunalno gospodarstvo:

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-1-stanari pješačke zone i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostora unutar zone

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-1-stanari pješačke zone i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostora unutar zone

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-2-trgovačka društva i obrti koji pružaju javne usluge od posebnog značaja

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-2-trgovačka društva i obrti koji pružaju javne usluge od posebnog značaja

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3A -pravne osobe ili obrti koji imaju Ugovore za obavljanje građevinskih radova unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3A-pravne osobe ili obrti koji imaju Ugovore za obavljanje građevinskih radova unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3B-pravne osobe ili obrti koji vrše (pružaju) usluge unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3B-pravne osobe ili obrti koji vrše (pružaju) usluge unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-4-pravne ili fizičke osobe koje povremeno vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone koji traju najdulje do 30 dana

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-4-pravne ili fizičke osobe koje povremeno vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone koji traju najdulje do 30 dana

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne godišnje karte O-5

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne godišnje karte O-5

Zahtjev za izdavanje potvrde o obvezniku komunalne naknade na području Grada Varaždina O-6

Zahtjev za izdavanje potvrde o obvezniku komunalne naknade na području Grada Varaždina O-6

Zahtjev za korištenje javne površine 0-7

Zahtjev za korištenje javne površine 0-7

Zahtjev za izdavanje Suglasnosti na elaborat etažiranja O-8

Zahtjev za izdavanje Suglasnosti na elaborat etažiranja O-8

Zahtjev za izdavanje Suglasnosti na elaborat parcelacije O-9

Zahtjev za izdavanje Suglasnosti na elaborat parcelacije O-9

Zahtjev za izdavanje rješenja ili odobrenja za postavu reklamnog panoa LED displaya ili druge vrste reklame 0-10

Zahtjev za izdavanje rješenja ili odobrenja za postavu reklamnog panoa LED displaya ili druge vrste reklame 0-10

Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja O-11

Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja O-11

Zahtjev za dodjelu kante s ljubičastim poklopcem

Zahtjev za preuzimanje obveze plaćanja dijela iznosa cijene za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Varaždina O-14

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Varaždina O-14

 

Popis zahtjeva - gradnja:

Građevinska dozvola:

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom

Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Zahtjev za poništenje-ukidanje građevinske dozvole

Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole

Uporabna dozvola:

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 1. listopada 2007.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Lokacijska dozvola:

Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene-dopune lokacijske dozvole

Zahtjev za poništenje-ukidanje lokacijske dozvole

Ostali upiti, dozvole i zahtjevi:

Opći upit

Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa

Prijava početka ili nastavka građenja

Prijava početka građenja na temelju glavnog projekta

Prijava početka pokusnog rada

Prijava početka radova na uklanjanju građevine

Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev za izdavanje potvrde ovjere parcelacijskog elaborata

Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi

Zahtjev za izdavanje rješenja radi ispravka greške

Izjava o odricanju od prava na žalbu

Izjava o odustanku od zahtjeva

Izjava o odustanku od žalbe

Popis zahtjeva - urbanizam:

Zahtjev za izradu/izmjenu prostornog plana

Zahtjev za izradu/izmjenu prostornog plana

 

Napomena:

Zahtjeve koji se tiču izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnih tijela  u svrhu izrade idejnog odnosno glavnog projekta, te zahtjeve koji se tiču izdavanja potvrda javnih tijela na glavni projekt (za koji se sukladno Zakonu ne ishodi građevinska dozvola) podnosi projektant isključivo elektronskim putem.