Katalog akata Gradskog vijeća

Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina te odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Katalog akata Gradskog vijeća