Kontakt - telefonski imenik grada Varaždina

 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKa i gradskog vijećA

Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

T: 042/402-502 
F: 042/210-742

 

ANICA MUŠANOVIĆ, struč. spec. admin. publ

Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

042/402-502

 

dr. sc. VESNA HALUGA

042/402-510

ODSJEK ZA LOKALNU UPRAVU, OPĆE POSLOVE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

BRANKA MATAVULJ, dipl. inf.

Zamjenica pročelnice - voditeljica odsjeka za lokalnu upravu, opće i zajedničke poslove

042/402-538

MARIJANA JAMBREŠIĆ, struč. spec. admin. publ

Viša stručna savjetnica za civilnu zaštitu, zaštitu na radu i opće poslove

042/402-523 

EMIR TUHOLJAK, dipl. iur.

Viši upravni savjetnik za pravne poslove

042/402-550

RENATA FRNTIĆ, struč. spec. admin. publ.

Viša savjetnica za ljudske potencijale

042/402-513

DUNJA ŠALAMON, mag. inf.

Viša savjetnica za IT

042/402-517

INES LOVREKOVIĆ, mag. iur.

Viša stručna suradnica za pravne poslove – vježbenica

042/402-503

NIKOLA ŠOŠTARIĆ

Stručni referent za poslove arhive

042/402-530

ANITA GOLUB

Stručna referentica – poslovna tajnica

042/402-555

KRISTINA VUGRINEC

Stručna referentica za poslove pisarnice

042/402-559

IVANA BOSILJ

Stručna referentica za poslove pisarnice

042/402-559

LJERKA PINTER

Poslužiteljica

042/402-552

BRANKO HEREGA

Vozač službenog vozila

042/402-506

KATICA MIHALINEC, ing. odj. teh.

Djelatnica za dostavu i ekonomat

042/402-520

JULIO BENGERI

Čuvar - ložač

042/402-506

ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU

 

ZVJEZDANA HORVAT, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za poslove Gradskog vijeća

042/402-536

ANA OBELIĆ-JURIČIĆ

Stručna referentica za mjesnu samoupravu

042/402-515

SNJEŽANA CEPANEC

Djelatnica za dostavu i tehničku obradu akata

042/402-539

ODSJEK ZA PROTOKOL, ODNOSE S JAVNOŠĆU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

DRAŽEN DRETAR, dipl. soc.
Voditelj Odsjeka za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju

042/402-508

MAJA HREŠĆ, mag. nov.

Viša savjetnica za odnose s javnošću i protokol

042/402-534

VALENTINA VUSIĆ, dipl. uč.

Viša savjetnica za protokol, nacionalne manjine i međunarodnu suradnju

042/402-521

MARTINA GRADEČAK, mag. ing. techn. graph.

Viša stručna suradnica za GRIC

042/402-501

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Trg slobode 12, 42000 Varaždin

T: 042/201-440

 

TAMARA STRELEC, dipl. oec.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

042/201-442

DALIBORKA GOLUB, dipl. oec.

Viša stručna savjetnica za proračun

042/201-444

DRAŽEN OSTROŠKI, dipl. oec.

Viši savjetnik za financijsko upravljanje i kontrolu

042/201-432

NIVES ROJNIK, mag. oec.

Viša savjetnica za financije i proračun

042/201-454

VLATKA STOLNIK, mag. oec.

Viša savjetnica za financije i glavnu knjigu

042/201-451

LIDIJA HRUPEK, inf.

Stručna suradnica - specijalistica za poslove riznice

042/201-452

MLADEN LONČARIĆ, oec.

Stručni suradnik - specijalist za naplatu javnih prihoda

042/201-424

DUBRAVKA VITEZ, oec.

Stručna suradnica - specijalistica za naplatu javnih prihoda

042/201-447

MARIJA KELEMEN, inf.
Stručna suradnica - specijalistica za javna davanja

042/201-425

IRENA KOŠĆAK

Stručna referentica za obračun plaće

042/201-448

PETRA BOSILJ

Stručna referentica za obračun plaće

042/201-448

JASMINKA CVETKOVIĆ

Računovodstvena referentica - financijska knjigovotkinja za evidenciju kupaca

042/201-450

KRISTINA MERKAŠ

Računovodstvena referentica - financijska knjigovotkinja za imovinu grada i blagajnu

042/201-440

TATJANA KREČ, mag. oec.

Viša savjetnica za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

042/201-443

KARMEN MEIĆ

Stručna referentica za javnu nabavu

042/201-437

SNJEŽANA POŽGAJ

Stručna referentica za jednostavnu nabavu

042/201-449

UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNo gospodarstvo

Trg slobode 12, 42000 Varaždin

T: 042/201-410
F: 042/201-990 
 

VLADO PODBREŽNIČKI, dipl. ing. građ.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

042/658-024 

BOJAN LUKMAN, ing. građ.

Viši stručni savjetnik za visokogradnju

042/629-590

MARIJANA CINDRIĆ, struč. spec. crim.

Viša savjetnica za urbanu i prometnu sigurnost

042/201-429

NEVENKA PREVEDAN, oec.

Stručna suradnica - specijalistica za programe i proračun

042/629-592

MAJA FERLIN

Stručna referentica za poslove pisarnice

042/201-427

VESNA ŠIKET

Stručna referentica za poslove pisarnice i opremu pošte

042/201-410

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE I JAVNA DAVANJA

MARIJAN BAKULIĆ, dipl. iur.

Zamjenik pročelnika - voditelj Odsjeka za pravne poslove i javna davanja

042/201-418

ANDREJANA ŠANTEK, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za pravne poslove i javna davanja

042/201-414

SONJA RUŽIĆ-CVRTNJAK, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za pravne poslove i javna davanja

042/201-416

TANJA RIHTARIĆ, struc. spec. ing. sec.

Viša upravna referentica za javna davanja i poreze

042/201-423

DANIELA MARCIUŠ, mag. oec.

Viša upravna referentica za javna davanja i poreze

042/201-423

MIRJANA SABLJAK

Upravna referentica za javna davanja

042/201-446

JOSIP VALJAK

Upravni referent za javna davanja

042/201-445

ODSJEK ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

mr.sc. MARTINA CESAR-KELEMEN

Voditeljica Odsjeka za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture

042/658-027

ROBERTO KRAJCER, dipl. ing. geot.

Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture

042/201-411

VELIMIR VUJEC, dipl. ing. građ.

Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture

042/629-594

DAVOR FUČKAR, mag. ing. aedif.

Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture

042/201-415

MARIJAN VRATARIĆ, mag. ing. el.

Viši savjetnik za elektroenergetiku 

042/629-597

VEDRAN LUKMAN

Stručni referent za evidenciju komunalne infrastrukture

042/629-593

ODSJEK ZA URBANIZAM, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA

DAVORKA KOVAČ, dipl. ing. arh.

Voditeljica Odsjeka za urbanizam, promet i zaštitu okoliša

042/201-413

EMANUELA GRĐAN, dipl. ing. arh.

Viša savjetnica za urbanizam

042/201-417

JANA MARKOVIĆ, mag. ing. arch.

Viša stručna suradnica za urbanizam

042/201-453

JELENA VUJEC, dipl. ing. geol.

Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša

042/201-458

SNJEŽANA GALIĆ GROZAJ, mag. ing. traff.

Viša stručna suradnica za promet

042/201-428

 

ODSJEK ZA KOMUNALNO, PROMETNO I POLJOPRIVREDNO REDARSTVO

KREŠIMIR SEVER, dipl. ing. agr.

Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

042/629-595

DOMAGOJ ŠKORIĆ, mag. ing. agr.

Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar

042/201-455

MARKO HUNJAK, ing.inf.

Stručni suradnik za komunalno-prometno redarstvo

042/201-421

DAMIR ŽLIBAR, ing.chem.

Stručni suradnik za komunalno-prometno redarstvo

042/201-422

ROBERT HOJSAK

Komunalno-prometni redar

042/201-434 

VELIMIR TEŽAK

Komunalno-prometni redar

042/201-420 

KRUNOSLAV VIDAČIĆ, ing.traff.

Komunalno-prometni redar

042/201-434

DEJAN ŽMUK

Komunalno-prometni redar

042/201-436

ODSJEK ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM I STAMBENE POSLOVE

KATARINA CONAR-BROD, dipl. iur.
Voditeljica Odsjeka za raspolaganje imovinom i stambene poslove

042/201-438

dr. sc. TOMISLAV BOGOVIĆ

Viši stručni savjetnik za imovinu i vođenje registra

042/201-459

RENATA KOLARIĆ MILUŠIĆ, dipl. iur. univ. spec. iur.

Viša savjetnica za raspolaganje imovinom

042/201-439

TOMISLAV HRANIĆ, dipl. iur.

Viši savjetnik za raspolaganje imovinom

042/201-433

BILJANA BILAVER, bacc.ing.str.

Stručna suradnica - specijalistica za stambene i komunalne poslove

042/201-426

ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

E: [email protected]

MELANIJA CAR, dipl. ing. građ.

Voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

042/658-058

DAMIR MIKULIĆ, dipl. ing. građ.

Viši stručni savjetnik za graditeljstvo

042/658-053

MARIO SAČIĆ, mag.ing.aedif.

Viši stručni savjetnik za prostorno uređenje

042/658-056

GORAN PUČEK, dipl. ing. građ.

Viši stručni suradnik za graditeljstvo

042/658-099

STJEPAN SLUNJSKI, ing. građ.

Stručni suradnik - specijalist za graditeljstvo

042/658-054

MILENA FRNTIĆ, bacc. ing.aedif.

Stručna suradnica za graditeljstvo

042/658-098

BOŽIDAR BLAŽEKOVIĆ

Stručni referent za graditeljstvo

042/658-057

DRAŽENKA SMETIŠKO

Stručna referentica za poslove pisarnice prostornog uređenja

042/658-023

NIKOLINA SRAGA

Stručna referentica za poslove pisarnice prostornog uređenja

042/658-050

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin 

T: 042/658-020 
F: 042/658-021

SLAĐANA MIOČIĆ, dipl. ing. arh.

Pročelnica upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

042/658-012

SANJA RIBIĆ

Stručna referentica za poslove riznice i pisarnice

042/658-020

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I STRATEŠKO PLANIRANJE

mr. sc. TATJANA POSAVEC

Viša savjetnica za gospodarstvo i strateško planiranje

042/629-315

ŽELJKA SAKAČ, mag.oec.

Savjetnica za gospodarstvo i strateško planiranje

042/660-297

IVANA BOROVEC, struč.spec.comm

Stručna suradnica za gospodarstvo i strateško planiranje

042/658-025

ODSJEK ZA EU PROJEKTE

REA POLJAK, univ. spec. pol.
Viša savjetnica za pripremu i provedbu EU projekata

042/658-097

MIRNA MIKULEK, mag.iur.
Savjetnica za pripremu i provedbu EU projekata

042/658-010

DEJAN BJELIVUK, univ.bacc.oec.
Stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

042/658-027

ODSJEK ZA ITU MEHANIZAM

GORANKA GRGIĆ, dipl. oec.

Voditeljica Odsjeka za ITU mehanizam

042/658-022

ŽELJKA LUKAČEVIĆ DOMINKO, mag. iur.
Viša stručna savjetnica za provedbu ITU mehanizma

042/658-026

TANJA GOLUB, mag. polit.
Viša stručna suradnica za provedbu ITU mehanizma

042/658-017

UPRAVNI ODJEL ZA društvene djelatnosti

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin
T: 042/658-040 
F: 042/658-041

DANIJELA VUSIĆ, mag. inf.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti

042/658-042

MIRJANA JARMIĆ, dipl.iur

Viša upravna savjetnica za pravne poslove

042/658-032

INES STANKO HABEK, mag. rel. publ.

Viša stručna suradnica za programe i proračun

042/658-055

SUZANA MEDVED

Stručna referentica za poslove riznice i pisarnice

042/658-040

 

ODSJEK ZA OBRAZOVANJE

MATEJA JAGAČIĆ BIZEK, mag. oec.

Savjetnica za obrazovanje

042/658-036

MIHOVIL GOTAL, mag. soc., mag. ethnol. et anthrop.

Viši stručni suradnik za projekte u obrazovanju

042/658-043

ODSJEK ZA KULTURU

LUCIJA DUGANDŽIĆ, dipl. polit.

Voditeljica Odsjeka za kulturu

042/658-014

DRAŽENKA DEVIĆ, univ. spec. oec

Viša stručna savjetnica za kulturu

042/658-013

ODSJEK ZA SPORT I REKREACIJU

DRAŽEN CESAR, mag. inf.

Voditelj Odsjeka za sport i rekreaciju

042/658-016

MARINKO ŠIPOŠ, prof.

Viši savjetnik za sport i rekreaciju

042/658-015

ODSJEK ZA CIVILNO DRUŠTVO, MLADE I SOCIJALNU SKRB

ANDREJA BOBEK, dipl. soc. radnica

Zamjenica pročelnice - voditeljica Odsjeka za civilno društvo, mlade i socijalnu skrb

042/402-541

MIRNA KEZELE, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za mlade i civilno društvo

042/402-509

VESNA GALIĆ, dipl. soc. radnica

Viša savjetnica za socijalnu skrb i zdravstvo

042/402-531

ADRIANA PUPAVAC, mag. soc. rada

Viša stručna suradnica za civilno društvo

042/402-507

TATJANA DŽUNDŽEV

Upravna referentica za civilno društvo, mlade i socijalnu skrb

042/402-527

 

Odjel za unutarnju reviziju

DRAŽEN HRAIN, dipl. ing. sig.

Voditelj Odjela za unutarnju reviziju

042/402-542

MIRELA IVANKOVIĆ, dipl.inf.

Viša unutarnja revizorica

042/402-544

JADRANKA PAVLOVIĆ, dipl. iur.

Viša unutarnja revizorica

042/402-543