Plan normativnih aktivnosti srpanj - prosinac 2014.

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

 

Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje srpanj - prosinac 2014.

Plan normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje: srpanj-prosinac 2014.

Redni broj Naziv akta Savjetovanje s javnošću
1.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

DA
2.

Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

DA
3.

Izmjene i dopune Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

DA
4. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina

NE

(Javna rasprava u postupku izrade i donošenja)

5. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

NE

(Javna rasprava u postupku izrade i donošenja)

6. Odluka o osnivanju javne neprofitne ustanove u kulturi „Centar audiovizualne kulture“ Varaždin po modelu civilno – javnog partnerstva NE
7. Odluka o pečatima Grada Varaždina NE
8. Odluka o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika upravnih tijela Grada Varaždina NE
9. Izmjena Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu NE
10. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu

NE

11.

Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog proračun Grada Varaždina za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenje, primjedbi i prijedloga

DA

(Od 5. prosinca 
do 12. prosinca 2014. godine)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

12. Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu NE
13.

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Varaždina za 2014. godinu

NE
14. Plan nabave za 2015. godinu NE
15. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2014. godini NE
16.

Izmjene i dopune Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Varaždin

Upravni odjeli za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

DA
17. Izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa za područje Grada Varaždina NE
18. Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Varaždina  
19.

Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020. godine

Nacrt Gradskog programa za mlade grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020.

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedlog

Upravni odjeli za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

DA

(od 21. kolovoza do 5. rujna 2014. godine)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

20.

Odluka o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada varaždina putem  internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Nacrt odluke

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenje, primjedbi i prijedloga

Upravni odjel za društvene djelatnosti - kontakt podaci

DA

(od 27.kolovoza do 10. rujna 2014. godine)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću