Prostorni planovi i karte - u tijeku izrade i donošenja

IV izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Odluka o izradi IV izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina 

("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/18)

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – GUP-a

Oglas o objavi JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina

Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedlogu IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina za javnu raspravu

Prijedlog Odluke o donošenju  IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina

Prijedlog  IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina koji sadrži tekstualni i grafički dio:

Obrazloženje

Odredbe za provedbu

Kartogram 1 – Iznimka urbanog pravila oblika korištenja 2A

Sažetak za javnost

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI NA PRIJEDLOG IV. Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA,

KLASA: 350-02/18-01/18; URBROJ: 2186-01-06/6-019-44 od 7. veljače 2019.

Izvješće o javnoj raspravi s Prilozima_07.02.2019.

III izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Odluka o izradi III izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/18)

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Oglas o objavi Javne rasprave

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana

Prijedlog Odluke o donošenju

Prijedlog III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina koji sadrži tekstualni dio:

Tekstualni dio:

Obrazloženje

Odredbe za provedbu

Grafički dio:

1. Aerofotogrametrijski prikaz

2. Korištenje i namjena površina

4. Uvjeti koristenja

5. Način i uvjeti gradnje

5.5. Uvjeti gradnje - BLOK 5

5.12. Uvjeti gradnje - BLOK 12

5.25. Uvjeti gradnje - BLOK 25

Sazetak za javnost

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI NA PRIJEDLOG III. Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA, KLASA: 350-02/18-01/17; URBROJ: 2186-01-06/13-19-32 od 7. veljače 2019.

Izvješće o javnoj raspravi

Dokumentacija uz izvješće