Prostorni planovi i karte - u tijeku izrade i donošenja

V. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA

Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina