Prostorni planovi i karte - u tijeku izrade i donošenja

Zajednička odluka o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Odluka o stavljanju izvan snage Zajednicke odluke o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (GUP-a) 

Odluka o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (PPUG-a)

Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (IV. IiD UPU-a povijesne jezgre)

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI NA PRIJEDLOG UPU-A VIS KONFEKCIJA U VARAŽDINA

Izvješće možete preuzeti ovdje.

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE UPU-a POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Izvješće možete preuzeti ovdje.

 

KONAČNI PRIJEDLOG IV. IZMJENE I DOPUNE UPU-a POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Konačni prijedlog Plana možete preuzeti ovdje.

 

KONAČNI PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IV. IiD UPU-a povijesne jezgre

Konačni prijedlog Odluke možete provjeriti ovdje.

 

KONAČNI PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PPUG-a VARAŽDIN

Konačni prijedlog Plana možete preuzeti ovdje.

 

KONAČNI PRIJEDLOG V. IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA VARAŽDINA

Konačni prijedlog Plana možete preuzeti u dijelovima na slijedećim poveznicama: Dio 1 Dio 2 Dio 3

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA VARAŽDINA

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE PPUG-a VARAŽDIN

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ''VIS KONFEKCIJA'' U VARAŽDINU

Za pojedinosti o javnoj raspravi kliknite na poveznicu ovdje.

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V IZMJENE I DOPUNA GUP-a GRADA VARAŽDINA

Izvješće o javnoj raspravi

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA VARAŽDINA

Objava ponovne javne rasprave

Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu

Sažetak za javnost

 

IZRADA UPU-a ZONE "VIS KONFEKCIJA" U VARAŽDINU

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu 

Izvješće 1/2022 o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa 2020. godini

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Za pojedinosti o javnoj raspravi kliknite na poveznicu ovdje.

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

Za pojedinosti o javnoj raspravi kliknite na poveznicu ovdje.

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA VARAŽDINA

Za pojedinosti o javnoj raspravi kliknite na poveznicu ovdje.

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE PPUG-A VARAŽDIN

Izvješće o javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE PPUG-A VARAŽDIN

Za pojedinosti o ponovnoj javnoj raspravi kliknite na poveznicu ovdje.

 

ZAJEDNIČKA ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA UPU-A SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENE I DOPUNE GUP-A GRADA VARAŽDINA

Zajednička odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina

Izvješće -1/2020 o zaključku stručne analize inicijative koja je zaprimljena u 2020. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna