Generalni urbanistički plan grada Varaždina (GUP)

V. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

Odluka o donošenju V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina Službeni vjesnik Grada Varaždina 9/22

ELABORAT - V. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

TEKSTUALNI DIO PLANA

Tekstualni dio

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

GRAFIČKI DIO PLANA

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000
1.(A) Namjena i korištenje prostora – Prostori za razvoj i uređenje
1.(B) Namjena i korištenje prostora – Prostori za razvoj i uređenje
2.(A) Namjena i korištenje prostora – Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
2.(B) Namjena i korištenje prostora – Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.1.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet
3.1.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet
3.2.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Pošta i elektroničke komunikacije
3.2.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Pošta i elektroničke komunikacije
3.3.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – cijevni transport plina
3.3.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – cijevni transport plina
3.4.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – elektroenergetika
3.4.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – elektroenergetika
3.5.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – korištenje voda
3.5.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – korištenje voda
3.6.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda
3.6.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda
4.1.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja
4.2.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju
4.2.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju
4.3.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Oblici korištenja
4.3.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Oblici korištenja
4.4.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
4.4.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000
4.5.(A) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – namjena
4.5.(B) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – pošta i elektroničke komunikacije
4.5.(C) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – vodnogospodarski sustav
4.5.(D) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – energetski sustav
4.5.(E) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – parcelacija

KARTOGRAM 1 – iznimka urbanog pravila oblika korištenja 2A (ne mijenja se u ovim V. IiD GUP-a

GUP grada Varaždina – dijelovi koji ostaju na snazi

Tekstualni dio

Generalni urbanistički plan grada Varaždina

Prilozi GUP-a Kartografski prikazi – MJ 1:5000

0.1. Dosadašnji urbanistički plan grada Varaždina – Plan namjene površina – Osnovna ulična mreža
0.2. Namjena i korištenje prostora – postojeće
0.3. Morfologija – Postojeće stanje
0.4.1. Zeleni sustav grada Varaždina – Postojeće stanje
0.4.2. Zeleni sustav grada Varaždina