Generalni urbanistički plan grada Varaždina (GUP)

 
PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA objavljen je u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", broj 7/19
 

 

 

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA – III. IZMJENE I DOPUNE

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – III. Izmjene i dopune

„Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 7/16

GUP grada Varaždina – dijelovi koji ostaju na snazi

Tekstualni dio

Generalni urbanistički plan grada Varaždina

Prilozi GUP-a Kartografski prikazi – MJ 1:5000

0.1. Dosadašnji urbanistički plan grada Varaždina – Plan namjene površina – Osnovna ulična mreža
0.2. Namjena i korištenje prostora – postojeće
0.3. Morfologija – Postojeće stanje
0.4.1. Zeleni sustav grada Varaždina – Postojeće stanje
0.4.2. Zeleni sustav grada Varaždina

Elaborat - Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – III. Izmjene i dopune

KNJIGA 1 - OSNOVNI DIO
I. TEKSTUALNI DIO – Odredbe za provođenje
II. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000

1.(A) Namjena i korištenje prostora – Prostori za razvoj i uređenje
1.(B) Namjena i korištenje prostora – Prostori za razvoj i uređenje
2.(A) Namjena i korištenje prostora – Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
2.(B) Namjena i korištenje prostora – Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.1.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet
3.1.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet
3.2.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Pošta i elektroničke komunikacije
3.2.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Pošta i elektroničke komunikacije
3.3.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – cijevni transport plina
3.3.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – cijevni transport plina
3.4.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – elektroenergetika
3.4.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav – elektroenergetika
3.5.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – korištenje voda
3.5.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – korištenje voda
3.6.(A) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda
3.6.(B) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda
4.1.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja
4.2.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju
4.2.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju
4.3.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Oblici korištenja
4.3.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Oblici korištenja
4.4.(A) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
4.4.(B) Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000

4.5.(A) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a
4.5.(B) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – pošta i elektroničke komunikacije
4.5.(C) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – vodnogospodarski sustav
4.5.(D) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – energetski sustav
4.5.(E) Mješovita namjena na području sjeverno od Hallerove aleje s elementima UPU-a – parcelacija

KNJIGA 2 – OBAVEZNI PRILOZI

I. Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina („Službeni vjesnik grada Varaždina“, broj 2/09, 7/12, 6/14 i 9/15)
II. Odluka o donošenju važećeg plana („Službeni vjesnik grada Varaždina“, broj 1/07, 6/08 i 3/12)
III. Obrazloženje
IV. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi
V. Tabelarni prikaz svih prijedloga, zahtjeva i dopuna zahtjeva dostavljenih prije prethodne rasprave s odgovorima izrađivača
VI. Izvješće o Prethodnoj, Javnoj i Ponovnoj javnoj raspravi
VII. Sažetak za javnost
VIII. Evidencija postupka izrade i donošenja GUP-a
IX. Elaborat: Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja

 

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA – IV. IZMJENE I DOPUNE

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – IV. Izmjene i dopune

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 5/19

 

Elaborat - Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – IV. Izmjene i dopune

Obrazloženje

Odredbe za provedbu

Kartogram 1

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI NA PRIJEDLOG IV. Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA,

KLASA: 350-02/18-01/18; URBROJ: 2186-01-06/6-019-44 od 7. veljače 2019.

Izvješće o javnoj raspravi