Reciklažno dvorište - projekt

Uspostava reciklažnog dvorišta Varaždin

Referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.16.0085

 

Grad Varaždin provodi još jedan projekt sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda zahvaljujući kojem će se izgraditi i opremiti novo reciklažno dvorište koje će bez naknade biti na raspolaganju korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području svih deset naselja u sastavu Grada Varaždina.

Glavni cilj projekta uspostave novog reciklažnog dvorišta u Varaždinu je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada koji se može koristiti kao sekundarna sirovina ili energetski uporabiti, čime će se ujedno smanjiti količina miješanog komunalnog otpada i količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

U reciklažnom dvorištu Varaždin će se zaprimati sve kategorije otpada navedene u Dodatku IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) (problematični otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva) i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada te se planira tim putem godišnje zaprimiti 700 tona odvojeno sakupljenog otpada.

Važan segment projekta predstavlja provedba izobrazno – informativnih aktivnosti koje će obuhvatiti minimalno 80% stanovništva na području obuhvata projekta, a čija svrha je informirati građane o važnosti razvrstavanja otpada, mogućnostima odlaganja istog putem predmetnog reciklažnog dvorišta te o mogućnosti recikliranja i ponovne oporabe otpada, kao i benefitima tih postupaka.

Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dodijeljeno je trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin koje je u većinskom vlasništvu Grada Varaždina, a istome će također biti povjereno upravljanje predmetnim reciklažnim dvorištem Varaždin, budući da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan osigurati obavljanje poslova reciklažnog dvorišta.

Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima dodijeljenima putem Javnog poziva „Uspostava reciklažnih dvorišta“ (referentna oznaka: KK.06.3.1.16).

Očekivani rezultati projekta su:

  • uspostavljeno reciklažno dvorište Varaždin
  • provedene izobrazno - informativne aktivnosti u okviru projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 7.547.177,50 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 3.413.008,29 kn

Razdoblje provedbe projekta: 11.06.2021. – 11.06.2023. (24 mjeseca)

Kontakt:
Grad Varaždin
042/402-500
[email protected]

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.  

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Varaždina.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.