Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Franjevački trg 5
42000 Varaždin
pročelnica: Anica Mušanović

T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme pisarnice i GRIC-a

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,
 • utorak od 7:15 do 16:45 sati,
 • petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • poslovi sazivanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela kao i pomoćnih radnih tijela gradonačelnika
 • stručni i upravni, pravni, savjetodavni, protokolarni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela
 • poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana (poslovi iz područja mjesne samouprave)
 • poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka
 • poslovi provedbe zakona kojima se uređuju službenički i radni odnosi
 • poslovi zastupanja Grada
 • poslovi razvoja informacijskog sustava i sustava upravljanja dokumentima te provedbenih mjera i standarda informacijske sigurnosti
 • poslovi pisarnice
 • poslovi iz područja civilne zaštite, zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda
 • planiraju se i obavljaju poslovi u vezi javnosti rada tijela Grada i to putem informiranja građana izravno, putem medija i gradskog web portala i društvenih mreža
 • poslovi uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti u rad Gradske uprave i u postupke donošenja odluka putem on line komunikacijskih kanala, kao temelj antikorupcijskih mjera
 • poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima
 • poslovi koji se odnose na odnose s javnošću, poslovi u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, organizacijom gradskih manifestacija i manifestacija od interesa za Grad
 • poslovi razvijanja međugradske i međunarodne suradnje Grada
 • poslovi vezani za suradnju s nacionalnim manjinama
 • poslovi u svezi postupanja po predstavkama i pritužbama građana na rad upravnih tijela Grada, sukladno zakonu te predlaganja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti