Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Trg kralja Tomislava 1 i Trg slobode 12, prvi kat
42000 Varaždin
privremena pročelnica: Vesna Haluga

T: 042/402-510
F: 042/210-742
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme pisarnice i GRIC-a

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,
 • utorak od 7:15 do 16:45 sati,
 • petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • poslovi sazivanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela kao i pomoćnih radnih tijela gradonačelnika
 • stručni i upravni, pravni, savjetodavni, protokolarni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela
 • poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana (poslovi iz područja mjesne samouprave)
 • poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka
 • poslovi provedbe zakona kojima se uređuju službenički i radni odnosi
 • poslovi zastupanja Grada
 • poslovi razvoja informacijskog sustava i sustava upravljanja dokumentima te provedbenih mjera i standarda informacijske sigurnosti
 • poslovi pisarnice
 • poslovi iz područja civilne zaštite, zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda
 • planiraju se i obavljaju poslovi u vezi javnosti rada tijela Grada i to putem informiranja građana izravno, putem medija i gradskog web portala i društvenih mreža
 • poslovi uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti u rad Gradske uprave i u postupke donošenja odluka putem on line komunikacijskih kanala, kao temelj antikorupcijskih mjera
 • poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima
 • poslovi koji se odnose na odnose s javnošću, poslovi u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, organizacijom gradskih manifestacija i manifestacija od interesa za Grad
 • poslovi razvijanja međugradske i međunarodne suradnje Grada
 • poslovi vezani za suradnju s nacionalnim manjinama
 • poslovi u svezi postupanja po predstavkama i pritužbama građana na rad upravnih tijela Grada, sukladno zakonu te predlaganja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti
 • obavljaju se i upravni te stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi
 • poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda
 • poslovi financijskog upravljanja i kontrole
 • poslovi osiguranja
 • poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačkoinformacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada te koordiniranje poslova organizacije, razvoja i održavanja gradskog sustava riznice
 • obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave
 • provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela
 • vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave
 • obavljaju se poslovi vezani za pravnu utemeljenost akata koje donose tijela Grada
 • obavljaju se i poslovi koordiniranja i unapređenja komunikacija gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s javnošću
 • koordinira rad svih upravnih odjela
 • surađuje s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis zahtjeva

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu O-F-1

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenim obrocima za kupnju stana O-F-2

Zahtjev za izdavanje potvrde u svrhu brisanja založnog prava hipoteke O-F-3