Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Trg kralja Tomislava 1
42000 Varaždin
Pročelnik: Dražen Dretar

T: 042/402-508
F: 042/210-742
E: drazen.dretar@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

 

Uredovno radno vrijeme pisarnice i GRIC-a

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:45 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, uključujući i Savjet mladih,
 • poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
 • ostvarivanja prava na pristup informacijama,
 • zaštite osobnih podataka,
 • djelovanja vijeća nacionalnih manjina,
 • međunarodne suradnje,
 • zastupanja Grada,
 • informiranja građana putem medija i gradskih web portala,
 • poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada,
 • IT poslove,
 • poslove pisarnice,
 • opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i elementarnih nepogoda,
 • civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima,
 • poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite.
 • druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.