Plan normativnih aktivnosti siječanj - lipanj 2014.

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

 

Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Plan normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje: siječanj-lipanj 2014.

Redni broj Naziv akta Savjetovanje s javnošću
1.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Upravni odjeli za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

NE
2.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
3.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Upravni odjel za društvene djelatnosti - kontakt podaci

NE
4.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina - kontakt podaci

NE
5.

Prijedlog  izmjena i dopuna  Odluke o izvršavanju proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina - kontakt podaci

NE
6.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove gradonačelnika - kontakt podaci

NE
7.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
8.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

NE
9.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Poziv zainteresiranoj javnost za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
10.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina

Nacrt prijedloga zaključka

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
11.

Zaključak o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju prijedloga/inicijativa za izmjenu i dopunu prostornih planova Grada Varaždina.

Nacrt prijedloga Zaključka Gradskog vijeća

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga preuzmite ovdje: Detalji poziva

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
12.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina.

Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
13.

Odluka o II. izmjeni  i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina

Nacrt prijedloga Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
14.

Izviješće o stanju u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2007. – 2013.

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

NE
15.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Nacrt prijedloga zaključka

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju