Javna nabava - Profil Grada Varaždina

Javna nadmetanja Grada Varaždina u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16 i 114/22) Grad Varaždin objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.