Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i osoba za nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 46/22) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Pravilnikom o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) uređen način imenovanja povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti u Gradu Varaždinu.


Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju, a povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti.

 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i osoba za nepravilnosti

SONJA RUŽIĆ-CVRTNJAK, dipl. iur.
Viša upravna savjetnica za pravna pitanja
[email protected]
042/201-416

Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i osobe za nepravilnosti

VLATKA STOLNIK, mag. oec.
Privremena pročelnica
[email protected]
042/201-451

 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Varaždinu

Obrazac za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Varaždinu

 


Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Povjerljiva osoba kao osoba za nepravilnosti postupa i po odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15 i 102/19) i Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/2020)

Obveze osobe za nepravilnosti su:

  1. za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti,
  2. obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti,
  3. procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti,
  4. odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru,
  5. predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti,
  6. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  7. pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.