Varaždin u brojkama

Geografski smještaj: sjeverozapad Hrvatske
Geografska širina:  46°18'30''
Geografska duljina:16°20'16''

Broj stanovnika: 46.946

Broj stanovnika po naseljima:

Črnec: 696
Donji Kućan:716
Gojanec: 620
Gornji Kućan: 1.139
Hrašćica: 1.283
Jalkovec: 1.309
Kućan Marof: 1.388
Poljana Biškupečka: 452
Varaždin: 38.839
Zbelava: 504

Prosječna godišnja temperatura: 10.4
Prosječni godišnji tlak zraka: 994 hPa
Prosječna vlaga: 78%
Prosječna količina oborina: 12003 mm

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, grad Varaždin ima 46.946 stanovnika, od čega je 24.806 žena.

Prema dobnoj strukturi: 

 • 2.156 stanovnika ima do 4 godine
 • 2.042 ih je od 5 do 9 godina
 • 2.340 u dobi je od 10 do 14 godina
 • 2.507 u dobi je od 15 do 19 godina
 • 2.700 mladih je u dobi od 20 do 24 godine
 • 3.268 ih je u dobi od 25 do 29 godina
 • 3.343 u dobi od 30 do 34 godine
 • 3.306 u dobi od 35 do 39 godina
 • 3.151 stanovnik Varaždina ima od 40 do 44 godine
 • 3.482 ih je u dobi od 45 do 49 godina
 • 3.477 u dobi od 50 do 54
 • 3.358 u dobi od 55 do 59 godina
 • od 60 do 64 godine ima 3.001 Varaždinac
 • od 65 do 69 godina 2.622 Varaždinca
 • od 70 do 74 godine 2.417 Varaždinaca
 • 1.921 ih ima od 75 do 79 godina
 • u Varaždinu živi i 1.142 stanovnika stara od 80 do 84 godine
 • 565 Varaždinaca ima od 85 do 89 godina
 • 118 iVaraždinaca je u dobi od 90 do 94 godine
 • 30 Varaždinaca je „oko stotke“ – 95 i više.

Prosječna dob Varaždinki i Varaždinaca su 42,5 godine, a radno sposobnih je 31.593 stanovnika Varaždina.

Prema vjerskoj opredijeljenosti:

 • u Varaždinu živi 40.900 katolika
 • 324 pravoslavca
 • 172 protestanta
 • 256 ostalih kršćana
 • 155 muslimana
 • 5 židova
 • 50 pripadnika istočnjačkih religija
 • 43-je pripadnika ostalih religijskih pokreta i svjetonazora.

U Varaždinu živi 553 agnostika i skeptika i 2.569 ateista, dok se 1.651 stanovnik Varaždina nije izjasnio o svojoj vjerskoj pripadnosti.

Uz veliku većinu stanovnika hrvatske nacionalnosti, u Varaždinu živi 140 Albanaca, 4 Austrijanca, 48 Bošnjaka, 8 Bugara, 31 Crnogorac, 14 Čeha, 27 Mađara, 33 Makedonca, 17 Nijemaca, 1 Poljak,42 Roma, 13 Rusa, 3 Rusina, 9 Slovaka, 124 Slovenca, 378 Srba, 13 Talijana, 2 Turčina, 8 Ukrajinaca, te 64 osobe drugih nacionalnosti.