Pravo na pristup informacijama

Zakonski okvir prava na pristup informacijama

Ustav RH - pravo na pristup informacijama

Članak 38., stavak 4.

"Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom."

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama - Službeni vjesnik Grada Varaždina

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Obrasci - pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak infromacije

Žalba protiv rješenja kojim je odbijen Zahtjev za pristup informacijama

Žalba zbog nepostupanja po Zahtjevu za pristup informacijama - tzv. "šutnja Uprave"

način ostvarenja prava na pristup informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Varaždinu: