Opći uvjeti poslovanja GRIC-a

Gradsko poglavarstvo

Klasa: 008-02/04-01/3

Urbroj: 2186/01-03-04-28

Varaždin, 17. prosinca 2004.

Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/01 i 5/02) Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na 70. sjednici od 17. prosinca 2004. godine, donosi

Opće uvjete poslovanja

Gradskog reklamacijsko informacijskog centra

(GRIC-a)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim općim uvjetima poslovanja Gradskog reklamacijsko informacijskog centra (skraćeno: GRIC), Grad Varaždin uređuje osnovna pravila poslovanja i poslovnog odnosa između građana i GRIC-a.

Članak 2.

         Gradski reklamacijsko informacijski centar (GRIC) je sustav koji omogućuje građanima Grada Varaždina da, korištenjem samo jednog telefonskog broja putem pozivnog centra ili putem Internet stranica, komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite na usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita.

         Putem GRIC-a mogu se prijaviti isključivo problemi, reklamacije i upiti na usluge koje su obuhvaćene Katalogom usluga.

Broj i vrste usluga obuhvaćene u Katalogu usluga objavljuju se u javnim glasilima i na Internet stranicama.

         Katalog usluga je službeni dokument u kojem su detaljno opisane vrste usluga koje Grad Varaždin pruža svojim građanima putem sustava GRIC-a i sastavni je dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

JAMSTVO

Članak 3.

         GRIC nije odgovaran za rješavanje odnosno nerješavanje prijavljenih problema ako se oni odnose na usluge koje nisu obuhvaćene Katalogom usluga.

 

UVJETI KORIŠTENJA

Članak 4.

          Građani pozivom na besplatni broj 0800 0042 ili prijavom putem Internet stranica www.varazdin.hr prijavljuju problem u GRIC radi daljnje obrade i rješavanja istog. Problem zaprima i registrira stručni referent za reklamacije i informacije građana.

          Razgovor između građana kao korisnika usluge i stručnog referenta za reklamacije i informacije građana snima se u svrhu kvalitetnije obrade prijavljenog problema, dobivanja povratne informacije i provjere autorizacije prijavljenog problema.

          Korištenje usluga putem GRIC-a je besplatno.

Članak 5.

           Osobni podaci korisnika usluge koristit će se u svrhu dobivanja povratne informacije i provjere autorizacije prijavljenih problema.

          Sa osobnim podacima korisnika usluge postupat će se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 6.

          Korištenjem usluga putem GRIC-a, građanin kao korisnik usluge izričito prihvaća Opće uvjete poslovanja GRIC-a koji su trenutno na snazi, što istodobno podrazumijeva i njegovu suglasnost za snimanje razgovora i za korištenje osobnih i drugih podataka za poslovne svrhe GRIC-a navedene u članku 4. i 5. ovih Općih uvjeta poslovanja GRIC-a.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

         Eventualno proizašle sporove iz Općih uvjeta poslovanja GRIC-a stranke će rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost suda u Varaždinu.

         Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na Internet stranicama GRIC-a, javnim glasilima i u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG POGLAVARSTVA

dr. sc. Ivan Čehok