Sortirnica - Projekt

Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica

Referentna oznaka projekta: KK.06.3.1.12.0010

 

Projektom „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica“ nastavlja se investiranje u unapređenje sustava gospodarenja otpadom u Varaždinu.

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

Sortirnice su važan segment sustava gospodarenja otpadom, budući da se u istima odvojeno sakupljeni reciklabilni otpad razvrstava, selektira i čisti od nepoželjnih segmenata čime će mu se povećava kvaliteta i vrijednost te postaje sekundarna sirovina na tržištu koja se može reciklirati ili oporabiti na neki drugi način.

Provedba projekta će doprinijeti povećanju stope oporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta na području prijavitelja projekta, Grada Varaždina, i još 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji (gradovi Ivanec i Lepoglava te općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Jalžabet, Klenovnik, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko) koje će zajednički koristiti predmetnu sortirnicu.

Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima dodijeljenima putem Javnog poziva „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ (referentna oznaka: KK.06.3.1.12).

Očekivani rezultati projekta su:

  • Izgrađena sortirnica i ishođena uporabna dozvola
  • 5.795 tona sortiranog otpada pogodno za recikliranje u prvoj punoj kalendarskoj godini rada sortirnice

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta: 35.753.806,01 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 30.390.735,10 kn

Intenzitet potpore: 85% od prihvatljivih troškova

Razdoblje provedbe projekta: 12.2.2021. – 1.7.2023

Kontakt:

Grad Varaždin
042/402-500
[email protected]

 

Sortirnica - letak A4

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.  

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Varaždina.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.