Sport

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina osnovana je sa ciljem poticanja i promocije sporta na području Grada Varaždina. U Zajednicu sportskih udruga Grada Varaždina dobrovoljno se udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Varaždina.

Shodno tome, potiče i promiče sport, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom. Objedinjuje i usklađuje programe sporta te predlaže Program javnih potreba u sportu, za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Varaždina te sudjeluje u njegovom ostvarivanju.

Skrbi o kategoriziranim sportašima, uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za državna, europska, svjetska prvenstva i olimpijske igre.

Skrbi o perspektivnim sportašima, sportskim školama i zdravstvenoj zaštiti sportaša.

Skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata. Sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika. Organizira i provodi programe sportske rekreacije.

 

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina objedinjuje godišnje programe 128 sportskih udruga u 54 različita sporta te sukladno kriterijima sufinancira:

sportske škole

vrhunski kategorizirane sportaše I. i II. kategorija HOO-a, HPO-a ili HŠSG

perspektivne sportaše

međunarodne, državne, tradicionalne i memorijalne sportske priredbe u organizaciji sportskih udruga ili suorganizaciji sportskih udruga sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina

sportske udruge temeljem kriterija Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

rad trenera za mlađe uzrasne kategorije

sportske aktivnosti osoba sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mlađih uzrasnih kategorija

godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena „Varaždin“za sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

troškove održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge

 

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina kao upravitelj održava slijedeće sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina: Sportski centar „Sloboda“, Sportska dvorana „Varaždin“ i Balon 1 i 2 u Graberju te Igralište „Srednjoškolac“.

 

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, svjesna važnosti bavljenja sportom i primjerenom tjelovježbom, tijekom godine organizira i provodi različite programe za djecu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i odraslih osoba:

- Novogodišnja utrka

- Zimski sportski višeboj

- Svečanosti proglašenja najboljih sportaša grada Varaždina

- Zdrav pokret

- Olimpijski festival dječjih vrtića grada Varaždina

- Humanitarna utrka grada anđela

- Međunarodni dan joge

- Štafetni triatlon „Jurinih 3x1“

- Ljetni sportski višeboj

- Sportske igre mladih 

- Biciklijada grada Varaždina

- Europski tjedan sporta

- Sportski susreti triju gradova: Varaždin, Lendava, Zalaegerszeg

Sve informacije o Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina: 

http://varazdin-sport.hr/