Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu

Preradovićeva 10
42000 Varaždin

Dražen Cesar, mag. inf.

pročelnik Upravnog odjela za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina

T: 042/658-016
F: 042/658-041
E: drazen.cesar@varazdin.hr

 

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:45 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

 

DJELATNOSTI ODJELA

Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina obavlja poslove kojima se osiguravaju aktivnosti od javnog interesa u području sporta i zdravstvene zaštite svih dobnih skupina građana, te poslove i djelatnosti koje su od značenja za Grad Varaždin u svrhu njegove daljnje promocije na svim razinama.

Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina surađuje sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina na način da osigurava i prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im, temeljem Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20) dodijeljena Proračunom Grada Varaždina u Programu javnih potreba u sportu.

Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina priprema i nadzire Ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina  koje Grad Varaždin kao vlasnik potpisuje sa upraviteljima - sportskim udrugama Grada Varaždina, prati godišnje troškove njihova održavanja, sanacija i korištenja, te sudjeluje u novim ulaganjima u sportske građevine kojima se osiguravaju kvalitetniji uvjeti rada i djelovanja sportskih udruga u programima treninga i održavanja domaćih i međunarodnih sportskih natjecanja.

Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina obavlja poslove koji su određeni Zakonom, Odlukama gradonačelnika, Gradskog vijeća Grada Varaždina i drugim propisima.