Predstavke i pritužbe građana

 

Što su predstavke ili pritužbe?

Predstavka je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, a koja nije u izravnoj vezi s njim i ne odnosi se na njega osobno.

Pritužba je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, prema njemu osobno, uslijed čega on smatra da su povrijeđena neka njegova prava.

Podnesci upućeni upravnim tijelima Grada, a koji ne spadaju u predstavke i pritužbe, ustupit će se bez odgode tijelima nadležnim za njihovo rješavanje uz pismenu obavijest podnositelju. Predstavka ili pritužba u kojoj se iznova iznose iste činjenice koje su prethodno bile razmatrane i ocijenjene ne smatraju se predstavkom ili pritužbom.

Pravilnikom o postupanju po predstavkama i pritužbama uređuje se način rada i postupanja po predstavkama i pritužbama koje građani i pravne osobe upućuju Gradu Varaždinu vezano na rad upravnih tijela Grada Varaždina te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

TKO IMA PRAVO PODNIJETI PREDSTAVKU ILI PRITUŽBU?

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad upravnih tijela Grada te na nepravilan odnos službenika/namještenika kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

KAKO SE PODNOSE PREDSTAVKE ILI PRITUŽBE?

  • Pisano podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte,
  • Elektroničkim putem,
  • Putem kutije za pritužbe i predstavke postavljene u pisarnici Grada Varaždina, 
  • Usmeno, neposrednim podnositeljevim iskazom, o čemu će službenik zadužen za rad po predstavkama i pritužbama sastaviti zapisnik.

KOME se podnose predstavke i pritužbe?

Odluka o imenovanju službenika zaduženog za rad po predstavkama i pritužbama

Emir Tuholjak
Viši upravni savjetnik za pravne poslove
T: 042/402-550
E: [email protected]

Tko rješava po predstavkama i pritužbama?

Na podnijete pritužbe i predstavke građana i pravnih osoba, čelnik tijela, odnosno pročelnik upravnog tijela dužni su obaviti procjenu navoda iz pritužbe ili predstavke, ocijeniti predstavku ili pritužbu sukladno članku 8. Pravilnika o postupanju po predstavkama i pritužbama te pisanim putem odgovoriti podnositelju u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja uredne predstavke odnosno pritužbe. Ako u navedenom roku nije moguće izvršiti sve potrebne mjere i radnje, obveza je čelnika tijela, odnosno pročelnika upravnog tijela o tome obavijestiti podnositelja predstavke ili pritužbe te naznačiti kako će, po završetku provjere, biti upoznat s utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama.

U slučaju nepotpune ili nerazumljive pritužbe ili predstavke čelnik tijela, odnosno pročelnik upravnog tijela će bez odgode pozvati podnositelja iste da ju ispravi u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi pritužbu odnosno predstavku na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o čemu se u predstavci/pritužbi radi, čelnik tijela, odnosno pročelnik upravnog tijela pisanim putem će obavijestiti podnositelja da se po pritužbi ili predstavci ne može postupiti.