Predstavke i pritužbe građana

 

Što su predstavke ili pritužbe na rad Upravnih odjela Grada Varaždina?

Predstavka je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, a koja nije u izravnoj vezi s njim i ne odnosi se na njega osobno.

Pritužba je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, prema njemu osobno, uslijed čega on smatra da su povrijeđena neka njegova prava.

Predstavkom ili pritužbom smatra se i nepotpisan podnesak ako sadrži podatke dostatne za provjeru podnositeljeva identiteta. Podnesci upućeni upravnim tijelima Grada, a koji ne spadaju u predstavke i pritužbe, uputit će se bez odgode tijelima nadležnim za njihovo rješavanje uz pismenu obavijest podnositelju. Predstavka ili pritužba u kojoj se iznova iznose činjenice koje su prethodno bile razmatrane i ocijenjene ne smatraju se predstavkom ili pritužbom.

TKO IMA PRAVO PODNIJETI PREDSTAVKU ILI PRITUŽBU?

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Varaždina kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan odnos službenika/namještenika kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

KAKO SE PODNOSE PREDSTAVKE ILI PRITUŽBE?

  • Pismeno podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte,
  • Elektronskim putem
  • Putem sandučića za pritužbe i predstavke postavljenog u predvorju gradske uprave
  • Usmeno, neposrednim podnositeljevim iskazom, o čemu će službenik zadužen za rad po predstavkama i pritužbama sastaviti zapisnik

KOME se podnose predstavke i pritužbe?

Odluka o imenovanju službenika zaduženog za rad po predstavkama i pritužbama

Emir Tuholjak
Viši savjetnik za pravne poslove
T: 042/402-550
E: [email protected]

Tko rješava po predstavkama i pritužbama?

Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi

Za razmatranje i ispitivanje poduzetih mjera povodom rješavanja po predstavkama i pritužbama, osnovano je Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela.