Kulturno vijeće

Djelokrug Kulturnog vijeća Grada Varaždina je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Varaždinu, a osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, radi sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Varaždina te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Kulturno vijeće pruža stručnu pomoć i mišljenje gradonačelniku Grada Varaždina pri utvrđivanju i izvršavanju dugoročnih i godišnjih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Varaždin.

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina - pročišćeni tekst

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina 9/18

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Garda Varaždina 7/21

U četvrtak, 9. prosinca 2021. održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Grada Varaždina koje je Gradsko vijeće Grada Varaždina imenovalo na svojoj prethodnoj sjednici. 

  1. Davor Brđanović - predsjednik
  2. Stojan Matavulj
  3. Mario Šoštarić
  4. Spomenka Težak - zamjenica predsjednika
  5. Tomislav Ratković
  6. Paula Banić
  7. Željka Bračko

 

Rješenje o razrješenju i imenovanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Zapisnik konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća 

Zapisnik 2. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 3. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 4. sjednice Kulturnog vijeća 

Zapisnik 5. sjednice Kulturnog vijeća