Kulturno vijeće

Djelokrug Kulturnog vijeća Grada Varaždina je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Varaždinu, a osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, radi sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Varaždina te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Kulturno vijeće pruža stručnu pomoć i mišljenje gradonačelniku Grada Varaždina pri utvrđivanju i izvršavanju dugoročnih i godišnjih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Varaždin.

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina održanoj 13. ožujka 2019. godine su u Kulturno vijeće Grada Varaždina imenovani:

1. Ernest Fišer,

2. Željko Trstenjak,

3. Spomenka Težak,

4. Jan Kerekeš,

5. Tim Hrvaćanin.

Rješenje o razrješenju i imenovanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Na prvoj sjednici Kulturnog vijeća Grada Varaždina u mandatu 2019.-2023. godine koja je održana 9. travnja 2019. godine za predsjednika Kulturnog vijeća izabran je Ernest Fišer, a za zamjenicu predsjednika je izabrana Spomenka Težak.