Kulturno vijeće

Djelokrug Kulturnog vijeća Grada Varaždina je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Varaždinu, a osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, zbog sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Varaždina, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Vijeće pruža stručnu pomoć i mišljenje gradonačelniku Grada Varaždina pri utvrđivanju i izvršavanju dugoročnih i godišnjih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Varaždin. Na zahtjev gradonačelnika ili Gradskog vijeća Grada Varaždina raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima dostavlja pisana mišljenja i prijedloge.

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima, Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina i Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine izabralo je članove prvog saziva Kulturnog vijeća Grada Varaždina na mandat od četiri godine.

Rješenje o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Grada Varaždina održana je 9. travnja 2015. godine na kojoj je za predsjednika izabran Davor Bobić, a za zamjenika predsjednika Hrvoje Selec.

Poslovnik o radu Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Izmjene Poslovnika o radu Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Članovi Kulturnog vijeća Grada Varaždina (mandat 2015-2018)

Davor Bobić – za područje glazbe i glazbeno – scenske umjetnosti;
Ksenija Krčar – za područje dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti;
Miroslav Klemm – za područje knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti;
Hrvoje Selec – za područje vizualne umjetnosti;
Pjerino Hrvaćanin – za područje kulturno - umjetničkog amaterizma;
Blaženka Šoić – za područje inovativne umjetničke i kulturne prakse;
Dragutin Hainš – za područje međunarodne kulturne suradnje.