Kulturno vijeće

Djelokrug Kulturnog vijeća Grada Varaždina je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Varaždinu, a osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, radi sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Varaždina te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Kulturno vijeće pruža stručnu pomoć i mišljenje gradonačelniku Grada Varaždina pri utvrđivanju i izvršavanju dugoročnih i godišnjih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Varaždin.

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina - pročišćeni tekst

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina 9/18

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Garda Varaždina 7/21

U četvrtak, 9. prosinca 2021. održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Grada Varaždina koje je Gradsko vijeće Grada Varaždina imenovalo na svojoj prethodnoj sjednici. 

  1. Davor Brđanović - predsjednik/upload/2024/03/zapisnik_s_14_sjednice_kulturnog_vijecadocx_65fa9ca97ab67.pdf
  2. Stojan Matavulj
  3. Mario Šoštarić
  4. Spomenka Težak - zamjenica predsjednika
  5. Tomislav Ratković
  6. Paula Banić
  7. Željka Bračko

 

Rješenje o razrješenju i imenovanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Zapisnik konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća 

Zapisnik 2. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 3. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 4. sjednice Kulturnog vijeća 

Zapisnik 5. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 6. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 7. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 8. sjednica Kulturnog vijeća

Zapisnik 9. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 10. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 11. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 12. sjednice Kulturnog vijeća

Zapisnik 13. sjednica Kulturnog vijeća

Zapisnik 14. sjednica Kulturnog vijeća