Prostorni plan uređenja grada Varaždina

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina (PPUG) - Izmjene i dopune

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Varaždina

Službeni vjesnik Grada Varaždina 13/14

PPU Grada Varaždina

Knjiga 2 - obvezni prilozi (napomena: 169MB)

Grafički prikazi mjerila 1:25000

1.1. Korištenje i namjena prostora - prostori za razvoj i uređenje

1.2.1. Korištenje i namjena prostora - promet

1.2.2. Korištenje i namjena prostora - pošta i elektroničke komunikacije 

2.1.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - plin

2.1.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - elektroenergetika

2.2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba, korištenje voda, te uređenje vodotoka i voda

2.2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom

3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja područja posebnih uvjeta korištenja – zaštićeni dijelovi prirode i graditeljska baština

3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja područja posebnih ograničenja u korištenju - vode

3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite uredenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

3.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Grafički prikazi mjerila 1:5000

4.1. Črnec Biškupečki m 1:5000

4.2. Donji Kućan, Gornji Kućan, Kućan Marof, Varaždin - Aerodrom referentnog koda 3c i gospodarska zona m 1:5000

4.3. Gojanec m 1:5000

4.4. Hraščica m 1:5000

4.5. Poljana Biškupečka m 1:5000

4.6. Zbelava m 1:5000

4.7. Jalkovec – Sportsko rekreacijska zona i ogledna farma m 1:5000

4.8. Varaždin – gospodarska zona m 1:5000

4.9. Varaždin - golf igralište, zona rekreacije, turistička zona te zone javne i društvene namjene m 1:5000

4.10. Granice GUP-a - m 1:10000

4.11.a Varaždin zone javne, društvene te poslovne namjene sa elementima UPU-a m 1:2000

4.11.b Varaždin zone javne, društvene te poslovne namjene sa elementima UPU-a - parcelacija m 1:2000