Prostorni plan uređenja grada Varaždina

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA

Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina Službeni vjesnik Grada Varaždina 9/22

TEKSTUALNI DIO PLANA

Tekstualni dio

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

GRAFIČKI PRIKAZI MJERILA 1:25000

1.1. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje
1.2.1. Korištenje i namjena prostora – promet
1.2.2. Korištenje i namjena prostora – pošta i elektroničke komunikacije 
2.1.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport plina
2.1.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav - elektroenergetika
2.2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav - vodoopskrba, korištenje voda, te uređenje vodotoka i voda
2.2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom
3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja – zaštićeni dijelovi prirode i graditeljska baština
3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju
3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
3.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

GRAFIČKI PRIKAZI MJERILA 1:5000

4.1. Građevinska područja – Črnec Biškupečki
4.2. Građevinska područja – Donji Kućan, Gornji Kućan, Kućan Marof i Varaždin (aerodrom i gospodarska zona)
4.3. Građevinska područja – Gojanec
4.4. Građevinska područja – Hrašćica
4.5. Građevinska područja – Poljana Biškupečka
4.6. Građevinska područja – Zbelava
4.7. Građevinska područja – Jalkovec – sportsko-rekreacijska zona i ogledna farma
4.8. Građevinska područja – Varaždin – gospodarska zona
4.9. Građevinska područja – Varaždin – golf igralište, zona rekreacije, turistička zona te zone posebne i društveno-poslovne namjene
4.10. Građevinska područja – Građevinsko područje naselja Varaždin unutar granice GUP-a M 1:10000

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VARAŽDINA (PPUG)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Varaždina Službeni vjesnik Grada Varaždina 2/05

PPU Grada Varaždina (tekstualni dio)

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VARAŽDINA – IZMJENE I DOPUNE

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Varaždina – Izmjene i dopune Službeni vjesnik Grada Varaždina 13/14