Upravni odjel za društvene djelatnosti

Preradovićeva 10, drugi kat
42000 Varaždin
pročelnica: Danijela Vusić

T: 042/658-042
F: 042/658-041
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to: 

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,
 • utorak od 7:00 do 17:00 sati,
 • petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

 • ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,
 • utorak od 7:15 do 16:45 sati,
 • petak od 7:15 do 12:45 sati.

Iznimno, uredovno vrijeme za rad sa strankama - korisnicima zajamčene minimalne naknade službenika koji obavljaju poslove u vezi ostvarivanja prava na troškove stanovanja određuje se - utorkom, srijedom i četvrtkom - od 8:00 do 12:00 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području skrbi o djeci, njihovom odgoju i obrazovanju što obuhvaća osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad odgojnih i obrazovnih ustanova kojima je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada
 • obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite te pronatalitetne politike na području Grada što podrazumijeva sustavno praćenje relevantnih pokazatelja i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unaprjeđenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu javnih potreba u socijalnoj skrbi i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova socijalne skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju
 • poslovi u svezi unapređenja programa i projekata zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana i poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike
 • obavljaju se i poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području kulture što obuhvaća praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad i razvojem kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada
 • obavljaju se i poslovi koji se odnose na osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području sporta, rekreacije i tehničke kulture, što obuhvaća poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi, raspodjelom sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, utvrđivanje kriterija za programe te uvjeta za raspoređivanja sredstava, načinom dodjele, praćenja i nadzora nad izvršenjem programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška sredstava proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba
 • obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, izrađuju stručne studije, poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području
 • suradnja s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova. (7) Upravni odjel obavlja i druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Upravnog odjela