Savjet mladih Grada Varaždina

Savjet mladih Grada Varaždina je savjetodavno tijelo Grada Varaždina koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Varaždinu.

Dokumenti i propisi

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/2014)

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14)

Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Varaždina

 

Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine ( Službeni vjesnik Grada Varaždina " broj 14/22)

Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.- 2020. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/14)