Prostorni planovi i karte - važeći

Popis važećih prostornih planova Grada Varaždina

Datum zadnjeg ažuriranja: 10. srpanj 2019.

REDNI BROJ

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

GRADA VARAŽDINA

ODLUKE O DONOŠENJU / SLUŽBENA GLASILA GRADA VARAŽDINA

NA WEB STRANICI

GRADA

VARAŽDINA

1.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA

 GRADA VARAŽDINA

  • PPU Grada Varaždina

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  2/05

samo dio koji je na snazi

Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA 

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  13/14

ima

2.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA

  • GUP grada Varaždina

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  1/07

samo dio koji je na snazi

Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA – III. IZMJENE I DOPUNE

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  7/16

ima

Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA – IV. IZMJENE I DOPUNE

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  5/19

ima

3.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

  • UPU povijesne jezgre grada Varaždina

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  1/07

ima

Odluka o donošenju izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  1/10

samo Odluka o donošenju

Ciljane izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  6/13

ima

II. izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  5/15

ima

III. izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  5/19

ima

4.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA

  • UPU sjevernog dijela grada Varaždina

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  2/01

samo dio koji je na snazi

Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  6/08

ima

Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  8/14

ima

5.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE MOTIČNJAK U VARAŽDINU – istočni dio

  • UPU gospodarske zone Motičnjak – istočni dio

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  7/17

ima

6.

DETALJNI PLAN UREĐENJA DIJELA JUŽNE ZONE CENTRA GRADA VARAŽDINA

  • DPU dijela južne zone centra grada Varaždina

"Službeni vjesnik Grada Varaždina",

broj  4/99 i 5/99

nema

Izmjene i dopune DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA JUŽNE ZONE CENTRA GRADA VARAŽDINA

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  1/09

ima

7.

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZA PROŠIRENJE VARAŽDINSKOG GROBLJA

  • DPU za proširenje Varaždinskog groblja

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  7/08

ima

8.

DETALJNI PLAN UREĐENJA GRLICE - RAKITE U BIŠKUPCU

  • DPU Grlice - Rakite u Biškupcu

"Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  3/12

ima

 

Preuzmite tablicu u .pdf formatu:

Popis važećih prostornih planova Grada Varaždina