Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela grada

Odluka o donošenju UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/01) 

Tekstualni dio plana

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina

Knjiga 1 - osnovni dio plana

Knjiga 1 - osnovni dio plana

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina - Službeni vjesnik Grada Varaždina 8/2014

1.1. Korištenje i namjena površina 1:2000

2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža idejno urbanističko rješenje prometa 1:2000

2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža javne elektroničke komunikacije 1:2000

2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža energetski sustav 1:2000

2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža vodnogospodarski sustav 1:2000

3.1. Uvjeti korištenja i zaštite površina područja posebnih uvjeta i ograničenja u korištenju 1:2000

3.2. Uvjeti korištenja i zaštite površina oblici korištenja 1:2000

3.3. Uvjeti korištenja i zaštite površina način gradnje 1:2000

4.1. Razmještaj skloništa osnovne zaštite 1:2000

5.1. Granice novih građevnih čestica javne i društvene namjene 1:2000

Knjiga 2 - obavezni prilozi - obrazloženje

Knjiga 2 - Obavezni prilozi


Izvod iz Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

1. Namjena i korištenje prostora - prostori za razvoj i uređenje 1:5000 

2. Namjena i korištenje prostora - mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti 1:5000

3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - promet 1:5000

3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i javne telekomunikacije 1:5000

3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav - cijevi transport plina 1:5000

3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav - korištenje voda 1:5000

3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda 1:5000

4.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja 1:5000

4.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju 1:5000

4.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja 1:5000

4.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:5000

Izvod iz važećeg plana

5.1 Načini gradnje 1:2000

5.2 Načini gradnje 1:2000