Financije, proračun i javna nabava

Trg slobode 12, prvi kat
42000 Varaždin
pročelnica: Vlatka Stolnik

T: 042/201-440
F: 042/211-255
E:  [email protected]

 

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 7:15 do 14:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu, koji se odnose na:
 • obavljanje poslova pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada,
 • planiranje, pripremanje i izradu prijedloga proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
 • praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna,
 • predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđene na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Grada,
 • obavljanje analitičkih i stručnih poslova vezanih uz proračun Grada,
 • pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela,
 • vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise gradske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
 • provođenje postupaka u vezi zaduživanja Grada i davanja jamstava, praćenje zaduživanja i izrada izvještaja o stanju duga,
 • koordinaciju suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Grada, pripremanje analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 • predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordiniranje aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole te vođenje brige o načelima dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
 • koordinaciju uspostave i ustrojavanja financijskog upravljanja i kontrola gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom u Ministarstvu financija,
 • sudjelovanje u provođenju i organiziranju postupaka javno-privatnog partnerstva, nadziranje provođenja sklopljenih ugovora te izrada izvješća, sukladno propisima,
 • obavljanje analitičkih i stručnih poslova u vezi izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu,
 • prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 • organiziranje i provođenje postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • organiziranje i provođenje postupaka središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • obavljanje analitičkih poslova procjene rezultata provedenih postupaka javne nabave i izvršavanja ugovora u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene "načela najbolje vrijednosti za novac",
 • pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
 • vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
 • obavljanje drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis zahtjeva

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu O-F-1

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Varždinu O-F-1

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenim obrocima za kupnju stana O-F-2

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenim obrocima za kupnju stana O-F.2

Zahtjev za izdavanje potvrde u svrhu brisanja založnog prava hipoteke O-F-3

Zahtjev za izdavanje potvrde u svrhu brisanja založnog prava hipoteke O-F.3