Varaždin i članstva

Hrvatska udruga povijesnih gradova

Više o hrvatskoj Udruzi povijesnih gradova

http://www.hupg-povijesnigradovi.com

 

udruga gradova

Od 2002. godine Grad Varaždin je član Udruge gradova, nacionalne, nestranačke i nepristrane zajednice gradova osnovane te godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Udruga trenutno ima 116 članova, a Grad Varaždin je, kao grad – sjedište županija, član Predsjedništva Udruge.

Više o Udruzi gradova

http://www.udruga-gradova.hr/

Platforma hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa

Grad Varaždin je jedan od osnivača Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa koju su u travnju 2013. godine osnovali predstavnici 10 županija i 5 hrvatskih gradova. Osnovana je radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti u cilju utjecaja na smanjenje rizika od nastanka katastrofa i izgradnje funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja u RH, povećane mogućnosti izgradnje vlastitih kapaciteta za odgovor na katastrofe, prikladnijeg modela za apliciranje na EU, UN i ostale fondove, itd. Platforma će se usmjeriti na nekoliko ključnih aktivnosti, a između ostalog, na pružanje  pomoći i podrške županijama i gradovima u pripremi projektnih prijedloga s fokusom na prevenciju i smanjivanje rizika od katastrofa na njihovom području, kako bi se ti projekti lakše prepoznali i od UN i EU fondova i financijski podržali.

Više o platformi

http://platforma-hzg.hr/en/

Europska mreža tekstilnih gradova

Grad Varaždin je od 2001. godine član Europske mreže tekstilnih gradova, jednog od prvih udruženja koje je okupilo lokalnu samoupravu na europskoj razini. Trenutno ima više od 70 članova.

Više o Europskoj mreži tekstilnih gradova

http://www.acte.net