Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra grada