Nacionalne manjine

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina se u Republici Hrvatskoj održavaju svake 4. godine. Vijeće djeluje samostalno, u skladu sa statutom vijeća i programom rada. Sustav vijeća nacionalnih manjina nije organiziran subordinacijski, što znači da rad vijeća nacionalnih manjina nije podređen nekom drugom vijeću unutar jedinica lokalne samouprave. Vijeće nacionalne manjine odgovara samo svojoj izbornoj bazi.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave od 30. ožujka 2023. godine i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave od 30. ožujka 2023. godine raspisani su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za Grad Varaždin raspisani su izbori za vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnika albanske nacionalne manjine.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održani su 7. svibnja 2023. godine.

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina imaju savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i prihvaćanje općih akata tijela jedinica lokalne ili područne samouprave u oblastima koja se odnose na unaprjeđivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina (sukladno člancima 31. i 32. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina).

Vijeće nacionalne manjine može se definirati kao specifična neprofitna pravna osoba koju pojedina nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinica lokalne (općine i gradovi) i područne (županije) samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Na sjednicu Vijeća na kojoj se raspravlja o pitanju koje se tiče položaja nacionalne manjine u Gradu Varaždinu, poziva se predsjednik Vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnik nacionalne manjine (čl. 77. st. 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina).

Rad vijeća je javan, a na sjednicama mogu biti prisutni i predstavnici lokalnih medija.

Na području Grada Varaždina aktivno je Vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnik albanske nacionalne manjine.

SRPSKA NACIONALNA MANJINA GRADA VARAŽDINA

ALBANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA VARAŽDINA