Gradnja

Građevinska regulativa

Odluka o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se ne izdaje lokacijska dozvola na području Grada Varaždina

''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' br. 5/05.

''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' br. 1/12.