Provedbeni program Grada Varaždina za razdoblje 2021.-2025. godine