Srpska nacionalna manjina Grada Varaždina

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VARAŽDINA

Vijeće nacionalne manjine može se definirati kao specifična neprofitna pravna osoba koju pojedina nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinica lokalne (općine i gradovi) i područne (županije) samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Izbori se u Republici Hrvatskoj održavaju svake 4. godine. Vijeće djeluje samostalno, u skladu sa statutom vijeća i programom rada. Sustav vijeća nacionalnih manjina nije organiziran subordinacijski, što znači da rad vijeća nacionalnih manjina nije podređen nekom drugom vijeću unutar jedinica lokalne samouprave. Vijeće nacionalne manjine odgovara samo svojoj izbornoj bazi.

Sjednica vijeća održava se najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće. Dnevni red se dostavlja na kućne adrese vijećnika 7 dana prije održavanja sjednice vijeća.

Svakog prvog utorka u mjesecu održava se redoviti sastanak predsjednika vijeća nacionalnih manjina s gradonačelnikom na temu aktualnih pitanja o pravima i problemima manjina na području grada Varaždina.

Predsjednik Gradskog vijeća može pozvati predsjednika vijeća nacionalne manjine na sjednicu Gradskog vijeća ako je to od interesa ili ako je na dnevnom redu rasprava na temu nacionalnih manjina (aktualnosti i zakonska regulativa).

Vijeće srpske nacionalne manjine surađuje s vijećima srpske nacionalne manjine u Koprivnici, Križevcima, Bjelovaru, Čakovcu, s vijećima i Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, a posebice s vijećem srpske nacionalne manjine u Varaždinskoj županiji. Surađuje i s predstavnicima i vijećima drugih nacionalnih manjina.

Rad vijeća je javan, a na sjednicama mogu biti prisutni i predstavnici lokalnih medija.

Aktualni predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine grada Varaždina je Mile Sekulić, a njegova zamjenica je Jagoda Kralj Novak.

Sjedište Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Varaždinu je u ulici Alojzija Stepinca 1 (dvorište).

Kontakt telefoni: 042/302-119 i 099/828-3321