Javna nabava - Profil Grada Varaždina

Javna nadmetanja Grada Varaždina u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da je Grad Varaždin u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ovog Zakona  sa sljedećim gospodarskim subjektom:


- BUSINESS INTELLIGENCE CONCEPT j.d.o.o.,Vanje Radauša 7, Zagreb, OIB:95126326448.