Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2021.

KOORDINATORICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2021. godini

 

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VARAŽDINA

Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina 

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

veljača siječanj - veljača NE

25. siječanj - 

8. veljače 2021. 

2.

IZMJENE  I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na  Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ožujak veljača - ožujak NE 8. - 15. veljače 2021.
3.

PLAN RAZVOJA GRADA VARAŽDINA DO 2030.

travanj ožujak - travanj NE  
4.

STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

travanj ožujak - travanj NE  
5.

IZMJENE I DOPUNE PRIJEDLOGA MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA

Nacrt izmjena i dopuna Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt izmjena i dopuna Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu izmjena i dopuna Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ožujak veljača NE 3. veljače - 3. ožujka 2021.
6.

IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

ožujak veljača NE  
7.

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2021. DO 2025. GODINE

travanj veljača - ožujak NE  
8.

PRORAČUNSKI DOKUMENTI GRADA VARAŽDINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

Nacrt proračuna  Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu,

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

prosinac studeni - prosinac

participativno budžetiranje

(zainteresirana javnost)

15. - 31. listopada 2021.

19. studeni - 3. prosinac 2021. godine
9.

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE RUDINA

Nacrt odluke  o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje rudina 

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

prosinac listopad-studeni NE 29. listopada - 30. studenog 2021.
10.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJU SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU - JEZERU MOTIČNJAK U 2021. GODINI

Nacrt odluke  o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanju sezone kupanja na gradskom kupalištu - Jezeru Motičnjak u 2021. godini

Poziv javnosti  na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanju sezone kupanja na gradskom kupalištu - Jezeru Motičnjak u 2021. godini

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanju sezone kupanja na gradskom kupalištu - Jezeru Motičnjak u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

svibanj - lipanj travanj - svibanj NE 22. travnja - 22. svibnja
11.

ODLUKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU NA SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKIM UČILIŠTIMA

Nacrt odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

rujan kolovoz - rujan NE 17. kolovoz - 1. rujna 2021.
12.

ZAJEDNIČKA ODLUKA O IZRADI III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENU I DOPUNU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

Nacrt zajedničke odluke  o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Poziv javnosti  na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu zajedničke odluke o izradi III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje  sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu zajedničke odluke o izradi III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi izmjenu i dopunu Generalnog urbanisitčkog plana grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

siječanj prosinac 2020. - siječanj 2021. NE 30. prosinac 2020. - 30. siječanj 2021.
13.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Nacrt odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Poziv javnosti  na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Obrazac za savjetovanje  sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ožujak veljača - ožujak NE 12. veljače - 14. ožujak 2021.
14.

ODLUKA O IZRADI IV. IZMJENE I DOOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke  o izradi IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Poziv javnosti  na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izradi IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina s izmijenjenim rokom za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izradi IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

travanj ožujak NE

1. - 30. ožujak 2021.

1. - 24. ožujak 2021.

15.

NACRT ODLUKE O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD VARAŽDIN

Nacrt odluke o provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Varaždin

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  na Nacrt odluke o provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Varaždin

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o provedbi programa produženog boravka u osnovnim šolama kojima je osnivač Grad Varaždin

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

lipanj lipanj - srpanj NE 18. lipnja - 3. srpnja 2021.  
16.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

kolovoz - rujan srpanj NE 2. srpnja - 31. srpnja 2021.
17.

NACRT ODLUKE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA KOJIMA SE OBAVLJA NAPLATA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke  o određivanju javnih parkirališta i garaža na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  o Nacrtu odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

srpanj - kolovoz rujan NE 28. srpnja - 27. kolovoza 2021.
18.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

srpanj - kolovoz rujan NE 30. srpnja - 29. kolovoza 2021.
19.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 srpanj - kolovoz rujan NE 30. srpnja - 29. kolovoza 2021
20.

NACRT ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Nacrt odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

srpanj - kolovoz rujan NE 30. srpnja - 29. kolovoza 2021.
21.

NACRT ODLUKE O PRIHVAĆANJU PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2025. GODINE

Nacrt odluke o prihvaćanju Programa zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. - 2025. godine

Program zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. - 2025. godine

Izvješće o stanju kvalitete zraka, a s osvrtom na program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama grada Varaždina za razdoblje 2016. - 2019. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o prihvaćanju Programa zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. - 2025. godine

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o prihvaćanju Programa zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. - 2025. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

kolovoz - rujan rujan NE 2. kolovoz - 2. rujna 2021.
22.

NACRT ODLUKE O POREZIMA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke  o porezima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  o Nacrtu odluke o porezima Grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu odluke o porezima Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

prosinac studeni - prosinac NE 4. studeni - 4. prosinac 2021.
23.

NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Prilog 1. - Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Prilog 2. - Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Ispravak teksta Obrazloženja  Nacrta odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

prosinac 2021. - siječanj 2022. siječanj 2022. NE 17. prosinac 2021. - 16. siječnja 2022.
24.

NACRT ODLUKE O O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE "VIS KONFEKCIJA" U VARAŽDINU

Nacrt odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu 

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

prosinac 2021. - siječanj 2022. siječanj 2022. NE 22. prosinac 2021. - 16. siječanj 2022.