Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2021.

KOORDINATORICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: anica.musanovic@varazdin.hr

Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2021. godini

 

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VARAŽDINA

veljača siječanj - veljača NE  

2.

IZMJENE  I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

ožujak veljača - ožujak NE  
3.

PLAN RAZVOJA GRADA VARAŽDINA DO 2030.

travanj ožujak - travanj NE  
4.

STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

travanj ožujak - travanj NE  
5.

IZMJENE I DOPUNE PRIJEDLOGA MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA

ožujak veljača NE  
6.

IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

ožujak veljača NE  
7.

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2021. DO 2025. GODINE

travanj veljača - ožujak NE  
8.

PRORAČUNSKI DOKUMENTI GRADA VARAŽDINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

prosinac studeni - prosinac NE  
9.

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE RUDINA

veljača siječanj - veljača NE  
10.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJU SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU

svibanj travanj NE
11.

PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA GRADA VARAŽDINA za razdOBLJE 2020. - 2025.

lipanj svibanj NE  
12.

ZAJEDNIČKA ODLUKA O IZRADI III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENU I DOPUNU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

Nacrt zajedničke odluke  o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Poziv javnosti  na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu zajedničke odluke o izradi III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Obrazac za savjetovanje  sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu zajedničke odluke o izradi III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi izmjenu i dopunu Generalnog urbanisitčkog plana grada Varaždina

siječanj prosinac 2020. - siječanj 2021. NE 30. prosinac 2020. - 30. siječanj 2021.