Mjesni odbori

Na sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina kojom je osnovan novi 8. mjesni odbor Varaždin.

Grad Varaždin podijeljen je na 8 gradskih i 9 prigradskih mjesnih odbora. Područja mjesnih odbora utvrđena su posebnom Odlukom o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina i Odluka o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ broj 13/22.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a mandat im traje 4 godine. Posljednji izbori za vijeća mjesnih odbora u Varaždinu su održani 5. svibnja 2019.

Vijeće mjesnog odbora donosi plan uređenja naselja ili dijela naselja i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, saziva mjesne zborove građana, odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u gradskom proračunu, surađuje s drugim vijećima mjesnih odbora na području grada Varaždina te s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima pravo predlaganja koncepta razvoja svog područja u okviru razvojnog plana Grada Varaždina, rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova i drugih dokumenata poslovnog planiranja, razvoja komunalne infrastrukture, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te za poboljšanje uvjeta života, mjera za učinkovitiji rad komunalnih službi, imenovanja ulica, javnih prometnih površina, parkova, sportskih terena i drugih objekata na svome području te promjena područja mjesnog odbora.

Pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, plan malih komunalnih akcija, financijski plan, godišnji obračun i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnih odbora donosi većinom glasova svih članova.

Građani mogu sva svoja pitanja, prijedloge i probleme prenijeti predsjednicima vijeća mjesnih odbora koji ih prenose gradonačelniku Grada Varaždina na redovnim koordinacijama ili neposredno nadležnim gradskim službama.

Mjesni odbori - kontakti

Pravila mjesnih odbora - ogledni primjerak - 2019.

Poslovnik o radu vijeća mjesnih odbora - ogledni primjerak - 2019.

Pravila o kućnom redu mjesnih odbora - ogledni primjerak - 2019.

 

 

Mjesni odbori po ulicama

Način korištenja prostora mjesnih odbora - propisi i obrasci

Odluka o načinu korištenja prostora mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 10/13

1. mjesni odbor "Centar" Varaždin

2. mjesni odbor Varaždin

3. mjesni odbor Varaždin

4. mjesni odbor Varaždin

5. mjesni odbor Varaždin

6. mjesni odbor "Banfica" Varaždin

7. mjesni odbor varaždin "Biškupec"

Mjesni odbor Hrašćica

Mjesni odbor Gojanec

Mjesni odbor Jalkovec

Mjesni odbor Poljana Biškupečka

Mjesni odbor Črnec Biškupečki

Mjesni odbor Kućan Marof

Mjesni odbor Gornji Kućan

Mjesni odbor Donji Kućan

Mjesni odbor Zbelava