Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Trg slobode 12, prvi kat
42000 Varaždin
pročelnica: Mirela Ivanković

T: 042/201-440
F: 042/211-255
E: mirela.ivankovic@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

-ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:45 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

  • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na poslove planiranja, izrade i izvršavanja Proračuna, naplatu gradskih poreza, koncesija i ostalih prihoda te provođenje javne nabave
  • izrada i izvršavanje Proračuna obuhvaćaju planiranje, pripremanje i izradu prijedloga Proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine, izradu izvještaja o izvršavanju Proračuna te poslove vezane uz zaduživanje Grada i davanje jamstava
  • financijsko poslovanje obuhvaća poslove obračuna i isplate plaća, kontrolu naloga za plaćanje u skladu sa važećim propisima, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu sa hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima
  • prati javne upisnike i druge javno objavljene evidencije o postupcima predstečajnih nagodbi te stečajne postupke otvorene nad trećim osobama (fizičkim i/ili pravnim osobama) prema kojima Grad Varaždin ima nepodmireno potraživanje evidentirano u svojim poslovnim knjigama po bilo kojoj osnovi
  • financijski nadzire i provodi ugovore o javno - privatnom partnerstvu te ugovore o koncesiji
  • pokreće postupke prisilne naplate izravno nad računima dužnika Grada Varaždina na temelju ishođenih ovršnih isprava
  • provodi sve postupke javne nabave te pruža stručnu pomoć u provođenju postupaka javne nabave proračunskim korisnicima
  • vodi evidenciju svih ugovora sklopljenih u postupcima javne nabave i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
  • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis zahtjeva

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu O-F-1

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Varždinu O-F-1

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenim obrocima za kupnju stana O-F-2

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenim obrocima za kupnju stana O-F-2

Zahtjev za izdavanje potvrde u svrhu brisanja založnog prava hipoteke O-F-3

Zahtjev za izdavanje potvrde u svrhu brisanja založnog prava hipoteke O-F-3