Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Trg slobode 12, prvi kat
42000 Varaždin
privremena pročelnica: Vlatka Stolnik

T: 042/201-440
F: 042/211-255
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

-ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:45 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

  • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu
  • u Upravnom odjelu obavljaju se upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstvenoknjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijski nadzire i provodi ugovore o javno-privatnom partnerstvu
  • u Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave
  • Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis zahtjeva

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu O-F-1

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Varždinu O-F-1

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenim obrocima za kupnju stana O-F-2

Zahtjev za izdavanje potvrde o plaćenim obrocima za kupnju stana O-F-2

Zahtjev za izdavanje potvrde u svrhu brisanja založnog prava hipoteke O-F-3

Zahtjev za izdavanje potvrde u svrhu brisanja založnog prava hipoteke O-F-3