Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

KOORDINATICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2022. godini

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VARAŽDINA

Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina 

svibanj - lipanj

studeni  prosinac

travanj - svibanj

listopad - studeni

NE 14. listopada - 14. studenog 2022. godine

2.

POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nacrt poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

svibanj - lipanj

studeni - prosinac

travanj - svibanj

listopad-studeni

NE 24. listopada - 20. studenog 2022.
3.

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz Nacrt proračuna  Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. - 2025. godine.

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

studeni - prosinac studeni - prosinac Participativno budžetiranje 11. studeni - 20. studeni 2022. godine
4. STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN lipanj 60 dana Distribucija Nacrta Strategije razvoja urbanog područja Varaždin svim članovima Koordinacijskog cvijeća, Partnerskog vijeća, institucijama, civilnom društvu te zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
5.

PROGRAM POTPORA PODUZETNICIMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA 2022. - 2025.

Nacrt programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022. - 2025. 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrt programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022. - 2025. 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

rujan-listopad 30 dana Distribucija Nacrta Programa gospodarskim institucijama (HGK, obrtnička komora, HUP i sl.) te zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom 04. kolovoz - 03. rujna 2022. 
6.

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2022. DO 2025. GODINE

Nacrt programa potpore poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt programa potpore poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine s izmijenjenim terminom provođenja internetskog savjetovanja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu programa potpore poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu programa potpore poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

rujan

kolovoz - rujan Distribucija Nacrta Programa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom 23. kolovoz - 11. rujna 2022. - 18. rujna 2022.
7. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA VARAŽDINA 2022. - 2027. lipanj 60 dana Distribucija Nacrta Strategije razvoja turizma  zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
8. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. travanj 60 dana Distribucija Nacrta Akcijskog plana energetske učinkovitosti zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
9.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA

Nacrt procjene  rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

srpanj lipanj - srpanj NE 6. lipnja - 5. srpnja 2022.
10. IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ožujak veljača - ožujak NE  
11.

GRADSKI PROGRAM ZA MLADE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2026. GODINE

Nacrt gradskog programa za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt gradskog pgorama za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu gradskog programa za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine

Izvješće po provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu gradskog programa za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine

 

rujan

studeni - prosinac

kolovoz

listopad - studeni

NE 7. listopada - 6. studenog 2022. godine
12.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Poziv javnosti na dostavu mišlljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetoanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

lipanj

studeni - prosinac

svibanj - lipanj

listopad - studeni

NE 21. listopada - 20. studenog 2022. godine
13. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA svibanj travanj - svibanj NE  
14.

ODLUKA O GRAĐEVINAMA KOJE SE MOGU GRADITI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Nacrt odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama

Poziv javosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

lipanj - srpanj svibanj - lipanj NE 13. svibanj - 13. lipanj 2022.
15.

ODLUKA O UVJETIMA ZA POSTAVLJANJE TERASA NA JAVNIM POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke  o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

 

veljača siječanj - veljača NE 15. veljače - 14. ožujka 2022.
16. ODLUKA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA travanj ožujak NE  
17. ODLUKA O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE lipanj svibanj NE  
18.

ODLUKA O JAVNOM REDU I MIRU NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o javnom redu i miru na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišjenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o javnom redu i miru na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o javnom redu i miru na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o javnom redu i miru na području Grada Varaždina

ožujak

studeni - prosinac

veljača

listopad - studeni

NE 21. listopad - 20. studeni 2022. godine
19. ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA listopad rujan - listopad NE  
20. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA listopad rujan - listopad NE  
21.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU – JEZERU MOTIČNJAK U 2022. GODINI

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini

Izvješće o provedenom monitoringu vode  za kupanje u 2021. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

travanj-svibanj ožujak - travanj NE

 

14. ožujka - 13. travnja 2022. godine

22.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Nacrt odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju  sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

lipanj - srpanj svibanj - lipanj NE 6. svibnja - 6. lipnja 2022.
23.

ODLUKA O ODREĐIVANJU UVJETA I MJESTA PRODAJE ROBA I/ILI USLUGA IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  na Nacrt odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

lipanj - srpanj svibanj - lipanj NE 11. svibnja - 10. lipnja 2022.
24.

ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA AEORODROMA VARAŽDIN U VARAŽDINU

Nacrt odluke o određivanja naziva aerodroma Varaždin u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o određivanju naziva aerodroma Varaždin u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o određivanju naziva aerodroma Varaždin u Varaždinu

rujan-listopad kolovoz-rujan NE 11. kolovoza - 10. rujna 2022.
25.

ODLUKA O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrt odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

rujan - listopad kolovoz - rujan NE 19. kolovoz - 4. rujna 2022.
26.

ODLUKA O IMENOVANJU I PROTEZANJU POJEDINIH ULICA U NASELJIMA VARAŽDIN, JALKOVEC I KUĆAN MAROF

Nacrt odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof

Karta 2. mjesni odbor

Karta 4. mjesni odbor

Karta 7. mjesni odbor Biškupec

Karta MO Jalkovec

Karta MO Kućan Marof

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  na Nacrt odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof

Obrazac  sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof

studeni - prosinac rujan - listopad NE 01. rujan - 01. listopad 2022. godine
27.

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o socijalnoj skrbi Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o socijlanoj skrbi Grada Varaždina 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o socijalnoj skrbi Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o socijalnoj skrbi Grada Varaždina

studeni - prosinac rujan - listopad NE 30. rujan - 30. listopad 2022. godine
28.

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAJEDNIČKE ODLUKE O IZRAD III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o stavljanju izvan snage Zajedničke odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o  izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javošću o Nacrtu odluke o stavljanju izvan snage Zajedničke odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o stavljanju izvan snage Zajedničke odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina 

studeni - prosinac listopad - studeni NE 05. listopad - 4. studeni 2022. godine
29.

ODLUKA O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE

Nacrt odluke o financiranju programa i projekata od interea za opće dobro koje provode udruge

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu odluke o financiranju programa i projekata od interea za opće dobro koje provode udruge

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o financiranju programa i projekata od interea za opće dobro koje provode udruge

studeni - prosinac listopad - studeni NE 7. listopada - 6. studenog 2022. godine
30.

NACRT ODLUKE O PODRUČJIMA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  na Nacrt odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Pregledna karta promjena područja mjesnih odbora u Varaždinu  

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

studeni - prosinac listopad - studeni NE 14. listopad - 14. studeni 2022. godine
31.

ODLUKA O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina

Poziv javosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom sajvetovanju o Nacrtu odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina

studeni - prosinac

listopad - studeni NE 19. listopad - 18. studeni 2022. godine
32.

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU 

Nacrt godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2023. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  na Nacrt godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2023. godinu

studeni - prosinac

listopad - studeni NE 20. listopada - 20. studeni 2022. godine
33.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBJE 2023. - 2026. GODINE

Nacrt smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2023. - 2026. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2023. - 2026. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2023. - 2026. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2023. - 2026. godine

studeni - prosinac listopad - studeni NE 20. listopada - 20. studeni 2022. godine
34.

ODLUKA O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE ULICA, TRGOVA I NASELJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o načinu, postupku i kriterijima za imenovanje

ulica, trgova i naselja na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o načinu, postupku i kriterijima za imenovanje ulica, trgova i naselja na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu, postupku i kriterijima za imenovanje ulica, trgova i naselja na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o načinu, postupku i kriterijima za imenovanje ulica, trgova i naselja na području Grada Varaždina

studeni - prosinac listopad - studeni NE 21. listopada - 20. studenog 2022. 
35.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke

o porezima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Varaždina

studeni - prosinac listopad - studeni NE 28. listopada - 27. studenog 2022.