Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

KOORDINATICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2022. godini

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VARAŽDINA

svibanj - lipanj travanj - svibanj NE  

2.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

svibanj - lipanj

travanj - svibanj NE  
3. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU prosinac studeni - prosinac Participativno budžetiranje  
4. STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN lipanj 60 dana Distribucija Nacrta Strategije razvoja urbanog područja Varaždin svim članovima Koordinacijskog cvijeća, Partnerskog vijeća, institucijama, civilnom društvu te zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
5. PROGRAM POTPORA PODUZETNICIMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA 2022. - 2025. lipanj 60 dana Distribucija Nacrta Programa gospodarskim institucijama (HGK, obrtnička komora, HUP i sl.) te zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
6. PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2022. DO 2025. GODINE

lipanj

60 dana Distribucija Nacrta Programa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
7. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA VARAŽDINA 2022. - 2027. lipanj 60 dana Distribucija Nacrta Strategije razvoja turizma  zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
8. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. travanj 60 dana Distribucija Nacrta Akcijskog plana energetske učinkovitosti zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  
9. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA srpanj svibanj - lipanj NE  
10. IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ožujak veljača - ožujak NE  
11. GRADSKI PROGRAM ZA MLADE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2026. GODINE rujan kolovoz NE  
12. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU lipanj svibanj - lipanj NE  
13. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA svibanj travanj - svibanj NE  
14.

ODLUKA O GRAĐEVINAMA KOJE SE MOGU GRADITI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Nacrt odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama

Poziv javosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama

lipanj - srpanj svibanj - lipanj NE 13. svibanj - 13. lipanj 2022.
15.

ODLUKA O UVJETIMA ZA POSTAVLJANJE TERASA NA JAVNIM POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke  o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

veljača siječanj - veljača NE 15. veljače - 14. ožujka 2022.
16. ODLUKA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA travanj ožujak NE  
17. ODLUKA O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE lipanj svibanj NE  
18. ODLUKA O JAVNOM REDU I MIRU ožujak veljača NE  
19. ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA listopad rujan - listopad NE  
20. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA listopad rujan - listopad NE  
21.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU – JEZERU MOTIČNJAK U 2022. GODINI

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini

Izvješće o provedenom monitoringu vode  za kupanje u 2021. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini

travanj-svibanj ožujak - travanj NE

 

14. ožujka - 13. travnja 2022. godine

22.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Nacrt odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju  sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

lipanj - srpanj svibanj - lipanj NE 6. svibnja - 6. lipnja 2022.
23.

ODLUKA O ODREĐIVANJU UVJETA I MJESTA PRODAJE ROBA I/ILI USLUGA IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  na Nacrt odluke o određivanju uvjeta i mjest6a prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o određivanju uvjeta i mjest6a prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

lipanj - srpanj svibanj - lipanj NE 11. svibnja - 10. lipnja 2022.