11. srpanj 2017. | Autor: [email protected]

Javni poziv za prijavu aktivnosti/projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima

Rok za predaju: Ponedjeljak, 21.08.2017. do 23:59 sati

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu namijenjenih su/financiranju aktivnosti ili projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva  usmjerenih na mlade i rad s mladima od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Tekst odluke

 

Javni poziv za prijavu aktivnosti/projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Upute za prijavitelje  

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obavezni obrasci za prijavu aktivnosti/projekata:

Obrazac A - Opis aktivnosti/projekta,

Obrazac B - Proračun aktivnosti/projekta,

Obrazac C - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

Obrazac D - Izjava o projektima ili programima udruge financiranim iz javnih izvora,

Obrazac E - Izjava o ne/kažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,

Obrazac F - Izjava o ne/kažnjavanju osobe voditelja aktivnosti/projekta,

Dodatni obrasci za prijavu aktivnosti/projekata:

Obrazac G - Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo),

Obrazac Životopisa voditelja aktivnosti/projekta (obrazac na linku: https://europass.cedefop.europa.eu),

Obrazac H - Izjava voditelja aktivnosti/projekta,

Obrazac I - ocjena kvalitete/vrijednosti aktivnosti/projekta,

Obrazac J - ugovor o su/financiranju aktivnosti/projekta,

Obrazac K - opisni i financijski izvještaj provedbe aktivnosti/projekta.

 

19. rujna 2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za aktivnosti/projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini