Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo

Preradovićeva 10
42000 Varaždin
Pročelnik: dr.sc. Tomislav Bogović

T: 042/658-034
F: 042/658-021
E: [email protected]

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to: 

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:45 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja poslove u vezi s prijavom projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata,
 • poslove upravljanja i raspolaganja imovinom Grada,
 • ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina, poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti te
 • poslove vezane uz poticanje turizma i poljoprivrede
 • prijava projekata podrazumijeva pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja te suradnju sa institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • upravljanje imovinom podrazumijeva imovinsko-pravne poslove u vezi raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada (nekretninama, pokretninama i poslovnim udjelima, odnosno dionicama kojih je imatelj Grad Varaždin)
 • provodi odgovarajuće postupke na temelju kojih Grad stječe, odnosno otuđuje ili opterećuje imovinu u svom vlasništvu, kao i postupaka i akata na temelju kojih se osnivaju druga ograničena stvarna prava (pravo građenja, pravo služnosti i dr.) u korist ili na teret Grada
 • upravni odjel zadužen je za ustrojavanje registra nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
 • poticanje gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti podrazumijeva planiranje i koordiniranje te vođenje poslova u vezi s unapređenjem mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja, unapređenje poduzetničke infrastrukture i zapošljavanje u Gradu Varaždinu
 • poticanje turizma podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim organizacijama, davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika održivog turizma u Gradu te aktivno sudjelovanje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija
 • poticanje poljoprivrede podrazumijeva izradu općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada te iniciranje, provođenje i nadziranje provedbe mjera ruralnog razvoja na razini Grada u suradnji s nadležnim institucijama
 • upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

POPIS ZAHTJEVA

Zahtjev za izdavanje potvrde za uknjižbu stana, uknjižbenog očitovanja za garažu...0-13

Zahtjev za izdavanje potvrde za uknjižbu stana, uknjižbenog očitovanja za garažu...0-13

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće