10. rujan 2021. | Autor: ddretar

Otvoren natječaj za direktora Čistoće

Slijedeći dobre prakse otvorenosti i transparentnosti u javnom sektoru, Nadzorni odbor

Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Varaždin je na 2. sjednici od 09. rujna 2021. godine raspisao:

Javni, otvoreni natječaj za upravu – direktora

Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. (m/ž)1

Radi se o radnom mjestu s posebnim ovlastima i odgovornostima, za koje prijavljeni kandidati

moraju zadovoljiti sljedeće nužne uvjete (potrebna znanja i kvalifikacije):

1. diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke

(VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)

2. državljanin Republike Hrvatske

3. uspješno obavljanje rukovodećih poslova

4. nekažnjavanost.

Mandat direktora Društva je 5 godina, na koji će rok Društvo zaključiti ugovor s izabranim i

imenovanim kandidatom. Mjesto rada je u Varaždinu.

Kandidati se na natječaj javljaju predajom ponude na hrvatskom jeziku (pojedini certifikati,

preporuke i reference mogu biti na drugim jezicima).

Ponuda treba sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:

1. životopis na hrvatskom jeziku s detaljnim opisom dosadašnjeg rada (CV Europass

format),

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja

(preslike diplome ili diploma, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne

kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo),

3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje)

4. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na rukovodećim poslovima, se opisom poslova i

najvažnijih postignuća

5. potvrde, preporuke ili druge dokaze koji potvrđuju činjenice iz životopisa

6. presliku domovnice

7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)

8. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239.

Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99 -

vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,

152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)

9. Prijedlog programa poslovanja i razvoja TD Čistoća d.o.o.

1 Svi izrazi u ovom natječaju iskazani u muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način i ženski rod.

Prijedlog programa poslovanja i razvoja TD Čistoća d.o.o., treba odražavati pogled kandidata

na poslovanje i razvoj društva s planskim horizontom od 5 godina, tako da pozicionira Društvo

u okviru njegovih osnovnih djelatnosti te određuje viziju te strateške pravce i ciljeve razvoja.

Pritom naglasak mora biti na održivosti poslovanja (materijalna i ljudska komponenta)

povećanju učinkovitosti i kvalitete usluga i rješavanju rizika koji utječu na poslovanje. Duljina

teksta je ograničena na 5 stranica A4 formata.

Prijedlog programa poslovanja i razvoja TD Čistoća d.o.o. temelji se na javno dostupnim

podacima i informacijama o Društvu. Više informacija o TD Čistoća d.o.o nalazi se na

https://www.cistoca-vz.hr/.

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom

natječaju. Nadzorni odbor TD Čistoća d.o.o. ima pravo od kandidata tražiti dodatna

pojašnjenja i dokaze nekih navoda iz životopisa ili drugih dijelova ponude (na primjer, dodatne

dokaze o zaposlenju kod određenog poslodavca, dokaze o uspješnom obavljanju rukovodećih

poslova, kontakt za provjeru reference i sl.).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu, na

temelju propisa koji definiraju takvu prednost ( Zakon o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i

zapošljavanju osoba s invaliditetom).

U slučaju da su nužna neka dodatna pojašnjenja u razumnom opsegu, kandidati se mogu javiti

elektroničkom porukom s pitanjem na adresu: [email protected]. Društvo će odgovoriti na

adresu elektroničke pošte s koje su poslana pitanja, bez obaveze provjere je li poruka

primljena.

Ponude na javni natječaj podnose se u jednoj zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom

dostavom na urudžbeni zapisnik) tako da stignu do 23.09.2021. godine, u 14.00 sati, na

adresu:

TD Čistoća d.o.o

Ognjena Price 13

42000 Varaždin

S naznakom na omotnici: „Ponuda na otvoreni javni natječaj za izbor uprave – direktora

Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. – ne otvarati".

Nadzorni odbor može pozvati neke od kandidata koji su poslali pravodobne i potpune prijave

na razgovor koji će se održati 24.09.2021. godine u poslijepodnevnim satima u Varaždinu.

Nadzorni odbor TD Čistoća d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, te da ne prihvatiti niti

jednu dostavljenu ponudu bez obaveze argumentiranja razloga. Kandidati nemaju pravo

zahtijevati povrat eventualnih troškova javljanja na natječaj. Ponuda i druga dokumentacija

poslana na natječaj se ne vraćaju.

 

Više informacija:

Javni, otvoreni natječaj za upravu – direktora Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. (m/ž)

https://www.cistoca-vz.hr/