19. veljača 2024. | Autor: dd

Objavljen javni natječaj za direktora varaždinske tržnice

Gradonačelnik Grada Varaždina u svojstvu Skupštine trgovačkog društva raspisao je  JAVNI NATJEČAJ za izbor kandidata i imenovanje direktora trgovačkog društva GRADSKA TRŽNICA d.o.o. na mandatno razdoblje od 4 godine.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

 

GRADSKA TRŽNICA d.o.o.

Augusta Šenoe 12

42000 Varaždin

OIB: 31452810613

 

Sukladno Odluci Skupštine trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin o raspisivanju javnog natječaja radi izbora i imenovanja Uprave - direktora trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, KLASA: 025-02/24-01/6, URBROJ: 2186-1-04-01/2-24-1 od 16. veljače 2024. godine, na temelju Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 111/94 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/1, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22 i 130/23), članka 33. stavka 1. Izjave o osnivanju trgovačkog društva (Potpuni tekst Izjave o osnivanju od dana 8. veljače 2024. godine) te članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18,2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), gradonačelnik Grada Varaždina, kao Skupština trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, Ulica Augusta Šenoe 12, Varaždin, OIB: 31452810613, dana 19. veljače 2024. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata i imenovanje direktora

trgovačkog društva

GRADSKA TRŽNICA d.o.o.

- 1 (jedan) izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine


Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin, uz uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

da ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij;

da ima najmanje pet (5) godina radnog staža;

da ima izrađeni program rada trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Uz Prijavu je potrebno priložiti:

Životopis,

Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja) - Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,

Dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje 5 (pet) godina (Elektronički zapis (e-radna knjižica) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 2 mjeseca od dana objave natječaja),

Dokaz o državljanstvu - važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica odnosno domovnica,

Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja prihvaća izbor za Upravu – Direktora trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin te da na njegovoj strani ne postoje zapreke za obavljanje navedene funkcije propisane člankom 239. stavkom 2., a u vezi sa 423. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima (ne stariju od 45 dana o dana objave ovog natječaja),

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 2 mjeseca od dana objave natječaja),

Program rada trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin za četverogodišnje razdoblje.

Direktor – član Uprave trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. Varaždin, imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ukoliko se po objavljenom natječaju ne izvrši izbor natječaj će se poništiti.

Prijavi na natječaj prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenta koje ne moraju biti javno ovjerene, osim ako u natječaju nije drugačije izričito navedeno za pojedini dokument. Izabrani kandidat će na zahtjev, a prije donošenja Odluke o imenovanju, dostaviti na uvid izvornike dostavljenih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl).

Nepotpune i nepravodobno pristigle molbe neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i/ili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, uz uvjet pravodobne i potpune prijave, pozvat će se na razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu je dužan priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/izaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti  podataka.

Rok za dostavu prijava na natječaj je zaključno do 20. ožujka 2024. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici (osobno ili poštom) na adresu:

Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin

s napomenom: „Za Skupštinu trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o., s naznakom NE OTVARAJ – Natječaj za izbor člana Uprave – direktora trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o.“.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Po raspisanom Natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima izbora ili poništenju natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja odluke Skupštine trgovačkog društva o imenovanju Uprave ili o poništenju natječaja.

Gradonačelnik

Grada Varaždina

dr.sc. Neven Bosilj

kao Skupština

trgovačkog društva GRADSKA TRŽNICA d.o.o.