07. listopad 2015.

Javni natječaj za davanje u zakup nekretnine varaždinski aerodrom u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za predaju: Srijeda, 28.10.2015. do 09:00 sati

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj   91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6.stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine „ broj 125/11 i 64/15), članka 3. stavka 1. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 10/01, 9/09)  te Zaključka Gradonačelnika o davanju u zakup nekretnina koje čine varaždinski aerodrom u vlasništvu Grada Varaždina javnim prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za obavljanje letačkih operacija i drugih poslovnih aktivnosti te imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka (KLASA:372-03/15-02/20, URBROJ: 2186/01-06-30/14-15-7  od 2. listopada  2015. godine) raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup nekretnine koje čine varaždinski aerodrom u vlasništvu Grada Varaždina za obavljanje letačkih operacija i drugih poslovnih aktivnosti.

Javni natječaj za davanje u zakup nekretnine koje čine varaždinski aerodrom u vlasništvu Grada Varaždina za obavljanje letačkih operacija i drugih poslovnih aktivnosti