05. siječanj 2022.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Potrebna dodatna dokumentacija: Da
Propisani su obrasci: Da
Plaća se upravna pristojba: Da
Iznos pristojbe: 70 kn

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Presliku građevinske dozvole ili jedan primjerak glavnog projekta ( za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta )
  • Podatke o sudionicima u gradnji:

a) Projektant:
b) Revident:
c) Izvođač:
d) Nadzorni inženjer:

  • Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  • Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
  • Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom (za koju se izrađuje geodetski projekt)
  • Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama (za koje se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentiraju u katastru)
  • Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (za koju se ne izrađuje geodetski projekt)
  • Energetski certifikat zgrade (ako se radi o zgradi koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti)
  • Upravnu pristojbu od 70.00 kn (biljeg)

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLJEDEĆI OBRAZAC:

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole