12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene lokacijske dozvole

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Idejni projekt  - izmjena i/ili dopuna (3 primjerka)
  • Izjavu projektanta da je izmijenjeni/dopunjeni idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
  • Posebne uvjete javnopravnih tijela na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja
  • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za koji se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš
  • Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole, odnosno dokaz da zainteresirana stranka može provoditi zahvat u prostoru koji se ne smatra rudarskim građevinama, odnosno građenjem
  • Upravnu  pristojbu od 70.00 kn  (biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE: