12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole (s lokacijskom dozvolom)

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Građevinsku dozvolu (s klauzulom izvršnosti, odnosno pravomoćnosti)
  • Glavni projekt  (3 primjerka) – izmijenjen/dopunjen
  • Lokacijsku dozvolu (i izmijenjenu/dopunjenu lokacijsku dozvolu ako se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti)
  • Izjavu projektanta da je izmijenjeni/dopunjeni glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno njezinom izmjenom/dopunom i drugim propisima
  • Pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana)
  • Potvrde javnopravnih tijela da je izmijenjeni/dopunjeni glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom
  • Dokaz pravnog interesa za izdavanje izmjene/dopune građevinske dozvole (izvadak iz zemljišne knjige u originalu, ugovor o pravu vlasništva ili građenja, pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno postojeće građevine, ovjereno kod javnog bilježnika)
  • Elaborate zaštite od požara, zaštite na radu, od buke, tehničko-tehnološkog rješenja, geomehanički, prometni, konzervatorski, krajobrazni i drugi potrebni elaborat ako je propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za izradu izmjene/dopune glavnog projekta
  • IM-obrazac + analitički iskaz izračuna mjera građevine (original)
  • Upravnu pristojbu od 70.00 kn (biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE: