Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Preradovićeva 10
42000 Varaždin
Pročelnik: Damir Mikulić

T: 042/658-052
F: 042/658-051
E: damir.mikulic@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

 

Uredovno rado vrijeme pisarnice

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 8:00 do 12:00 sati,

- utorak od 8:00 do 16:30 sati,

- petak od 8:00 do 12:00 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

  • obavlja upravne, neupravne te stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a koji su Zakonom stavljeni u nadležnost Grada
  • poslovi prostornog uređenja i gradnje podrazumijevaju vođenje upravnih postupaka i izdavanje akata koji se tiču prostornog uređenja i građenja (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice),
  • vođenje i izdavanje akata kojima se sukladno zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ozakonjuju nelegalne zgrade te izdavanje neupravnih akata koji se tiču prostornog uređenja i gradnje - obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta koji prethodi izdavanju građevinske dozvole, izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima koji prethode izdavanju lokacijske dozvole, lokacijske informacije, potvrda etažnog elaborata, potvrda parcelacijskog elaborata, prijava početka građenja, odgovori na opće upite
  • sudjeluje u pripremi i praćenju infrastrukturnih projekata i investicija, kao i ostalih investicija od interesa Grada na način da aktivno sudjeluje u prepoznavanju i otklanjanju administrativnih barijera u realizaciji projekata te prati i inicira mjere vezane za efikasnost provedbe
  • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis dokumenata

Građevinska dozvola

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom

Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole ( s lokacijskom dozvolom)

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole ( bez lokacijske dozvole)

Zahtjev za poništenje-ukidanje građevinske dozvole

Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole

Uporabna dozvola

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 1. listopada 2007.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Lokacijska dozvola

Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene-dopune lokacijske dozvole

Zahtjev za poništenje-ukidanje lokacijske dozvole

Ostali upiti, dozvole i zahtjevi

Opći upit

Prijava početka ili nastavka građenja

Prijava početka pokusnog rada

Prijava početka radova na uklanjanju građevine

Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev za izdavanje potvrde etažnog elaborata

Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata

Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

 

Napomena:

Zahtjeve koji se tiču izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnih tijela  u svrhu izrade idejnog odnosno glavnog projekta, te zahtjeve koji se tiču izdavanja potvrda javnih tijela na glavni projekt (za koji se sukladno Zakonu ne ishodi građevinska dozvola) podnosi projektant isključivo elektronskim putem.